ခ်င္းျပည္နယ္ (၃) ျမိဳ ့နယ္အတြက္ ဂ်ပန္က အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသိန္းေက်ာ္ကူညီ

0

japan oda insignimaခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ဟားခါး၊ ဖလမ္းႏွင့္ ထန္တလန္ျမိဳ ့နယ္မ်ား  ေဒသ ဖံြ ့ျဖိဳးေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အေသး စား စီမံကိန္းမ်ား ကူညီေထာက္္ပံ့ေရးအဖဲြ ့ (Grant Assistance for Grass-roots Human Security Projects (GGP) Scheme) မွ အေမရိ ကန္ေဒၚ လာ ငါးသိန္းေက်ာ္ ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။

အေသးစိပ္မွာ ဖလမ္းျမိဳ ့နယ္ ေက်းလက္ က်မ္းမာေရးဌာနခဲြမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေဒၚလာ ၉၉၁၇၉ ကို၄င္း၊ ခ်င္းျပည္ နယ္ျမိဳ ့ေတာ္ ဟားခါး အမွတ္(၃) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၃၇၄၅ ကို၄င္း၊ ထန္တလန္ျမိဳ ့နယ္ အေျခခံ အထက္တန္းေက်ာင္းခဲြ ေဆာက္လုပ္ေရး အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၉၆၃၂ ကို၄င္း စု စုေပါင္း ေဒၚလာ ၅၆၂၅၅၆ ကူညီခဲ့ေၾကာင္း ယေန ့ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာတြင္ေဖၚျပထားသည္။

အဆိုပါေထာက္ပံ့ေငြ လဲႊေျပာင္းအပ္ႏွံျခင္းအခမ္းအနားကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၄) ရက္ေန ့မွ (၁၆) ရက္ေန ့ အတြင္း ဖလမ္း၊ ဟားခါးႏွင့္ ထန္တလန္ျမိဳ ့မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ျပီး ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သံရုံးမွ အတြင္းေရးမွဴး (၃) တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူ Mr. Kota WATANABE၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဟုန္းငိုင္ႏွင့္ ၀န္ၾကီးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ၾကေၾကာင္း ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၆) ရက္ေန ့ထုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္ သံရုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖၚျပထားသည္။

တဆက္တည္းမွာပင္ Mr. Kota WATANABE၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိမ်ားသည္ က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း တစ္ေထာင္ ခန္ ့ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ထန္တလန္ျမိဳ ့ အေျခခံအထက္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ပဲြ အခမ္းအနားသို ့ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါေက်ာင္းကို ၁၇၀ X ၆၀ ရွိ ႏွစ္ထပ္တုိက္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အမွတ္ (၂) အထက္တန္းေက်ာင္း သစ္ကုိ ဂ်ပန္သံရုံးမွ သိန္းေပါင္း ၁၀၀၀၊ အစုိးရ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန မွ က်ပ္ေငြသိန္းေပါင္း ၃၀၀ ျဖင့္ အကုန္ အက်ခံလ်က္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လမွ စၿပီး Chin Green Hill Company က ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအနက္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ၇၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းေအာက္ရွိသည့္  ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ ငံ၏ ေထာက္ပံ့ မႈေၾကာင့္ ဟားခါးျမိဳ ့ အမွတ္ (၃) အေျခခံ အထက္တန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၇၉၈ ဦးႏွင့္ ထန္တလန္ျမိဳ ့နယ္ အထက္ တန္းေက်ာင္း ခဲြရွိ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၃၈၅ ဦးတို ့ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစ မည့္အျပင္ ဖလမ္းျမိဳ ့နယ္ အတြင္းရွိ ျပည္သူ ၂၄၀၀ ေက်ာ္၏ က်မ္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို ့အျပင္ ကေလးျမိဳ ့နယ္ နန္းဖာလုံေက်းရြာ အလယ္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁၇၆၆၈ ကိုလည္း ေထာက္ပ့ံကူညီခဲ့ရာ ခ်င္းျပည္နယ္ ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈႏွင့္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၈၀၂၂၄ ျဖစ္ေၾကာင္း သံရုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ေဖၚျပထားသည္။

GGP သည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္ျပီး ယေန ့အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီမံကိန္းေပါင္း ၈၈၆ ခု ကူညီေထာက္ပ့ံျပီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းအထဲတြင္ ပညာေရး ဖံြ ့ျဖိဳးမႈ စီမံကိန္း ၃၁၁ခု၊ က်မ္းမာေရး ျမွင့္တင္မႈဆိုင္ရာ ၁၇၅၊ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံကိန္းႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ၁၃၆၊ ဘက္စုံဖံြ ့ျဖိဳးေရး စီမံကိန္း ၃၁ ခုတို ့အား အသီးသီးကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ျပီ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply