မတူပီျမိဳ ့နယ္တြင္ မတူ ဖတ္စာႏွစ္မ်ဳိး သင္ၾကားရန္ ဆုံးျဖတ္

0

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း မတူပီျမိဳ ့နယ္တြင္ မတူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ မတူဖတ္စာ ႏွစ္မ်ဳိးကို အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားရန္ ဆုံးျဖစ္ခဲ့ၾက သည္။

မတူပီျမိဳ ့နယ္ စင္းတလန္ (Cingtlang) ေတာင္ေၾကာ၊ မတူပီျမိဳ ့ႏွင့္နီးစပ္သည့္ ရြာႏွင့္ မတူပီျမိဳ ့ေပၚ တြင္ မတူပီ (ခ်င္း) ဖတ္စာကို သင္ၾကားမည္ျဖစ္ျပီး မတူပီျမိဳ ့ေတာင္ဘက္ ဒြမ္း (Doem) ေတာင္ေၾကာ တြင္ ဒြမ္း ဖတ္စာကို အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ မတူပီ (ခ်င္း) ဖတ္စာအုပ္ကို အမွတ္ (၂) အေျခခံ ပညာ ဦးစီး ဌာနသို ့ ေပးပို ့ျပီး ပထမသုတ္အတြက္ အုပ္ေရ (၅၀၀၀) ထုတ္ေ၀မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတူပီတိုမ္း သတင္းတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ဒြမ္ ဖတ္စာအုပ္ အဆင္သင့္ ျဖစ္လာပါက အမွတ္ (၂) အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာနသို ့ ေပးပို ့ျပီး ထုတ္ေ၀ သြားရန္ ရွိေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ မတူပီ (ခ်င္း) ဖတ္စာႏွင့္ မတူ (ဒြမ္း) ဖတ္စာ သင္ယူလိုသည့္ ေက်းရြာ အမည္ကို ေကာက္ခံျပီး လူထုဆႏၵႏွင့္ အညီ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ား တြင္ ဆက္လက္ သင္ၾကားခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မတူ ဖတ္စာႏွစ္မ်ဳိး သင္ၾကားေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၁) ရက္စဲြ၊ စာအမွတ္ ၅/၂ -၂/ဦး- ၆ (၁၄၂၂) ျဖင့္ မတူပီ (ခ်င္း) ဖတ္စာကို မတူပီျမိဳ ့ေပၚ၊ စင္းတလန္ေတာင္ေၾကာႏွင့္ တြီဗန္းေတာင္ေၾကာရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္၄င္း၊ ဒြမ္း ဖတ္စာ ကို ဒြမ္းေတာင္ေၾကာ ရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္၄င္း အသီးသီး သင္ၾကားႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းၾကားျပီး ျဖစ္သည္။

မတူပီျမိဳ ့နယ္အတြင္းရွိ မတူမ်ဳိးႏြယ္စု၏ မတူဘာသာစကားကို သက္ဆိုင္ရာ ေနရာေဒသအလိုက္ ကဲြျပားမႈရွိေသာ္လည္း မည္သည့္ မတူဘာသာ စကားကိုမဆို အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

ယခုကဲ့သို ့ အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မတူဖတ္စာ ႏွစ္မ်ဳိး သင္ၾကားရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေနရာေဒသအလိုက္ သင္ယူေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူ/သား မ်ားအတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူေစမည့္အျပင္ ေဒသအလိုက္ အသုံးျပဳေနသည့္ မတူဘာသာ စကားမ်ားအား ပိုမို ျမွင့္တင္ ေပးရာေရာက္ေၾကာင္း မတူပီျမိဳ ့ေပၚရွိ ေဒသခံတစ္ဦးက သုံးသပ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply