ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကိုင္တြယ္မႈ ခ်င္းေက်ာင္းသားအဖဲြ ့မွ ႐ႈတ္ခ်

0

11

ဟားခါးၿမိဳ႕ ဆုေတာင္းျပည့္ေတာင္ကုန္ေပၚရွိ စိုက္ထူထားေသာ လက္၀ါးကား တိုင္ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ ျပန္ လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းကို ႀကိဳဆိုေသာ္ လည္း ထိုေနရာအနီးတြင္ ဗုဒၶ ဘာသာေစတီတည္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကိုမူ ျပင္းထန္စြာ႐ႈတ္ခ်သည္ဟု ကေလးျမိဳ ့ရွိ ခ်င္းေက်ာင္းသား သမဂၢ ( Chin Students Union- CSU) က ယေန႔ေျပာ ဆိုလိုက္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရသည္ ေဒသခံခ်င္းခရစ္ယာန္ျပည္သူမ်ား၏ လိုအင္ဆႏၵကိုလိုက္ေလ်ာၿပီး ၎တို႔ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔ကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ လက္၀ါးကားတိုင္စိုက္ထူ ထားေသာ ေနရာအနီးတြင္ ေစတီတဆူ တည္ႏိုင္ ေရး ဖန္တီးယူျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ေသာ ခ်င္းေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႔၏ ေၾကညာ ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၆၄) ႏွင့္ မညီသျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအၾကား မလိုလားအပ္ေသာ ျပသနာျဖစ္ေစႏုိင္သည့္အျပင္ ဒို႔တာ၀န္အေရးတစ္ပါးျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္း သားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကိုလည္း ထိပါးေစႏုိင္၍ ယင္းလုပ္ေဆာင္အေပၚ ႐ႈတ္ခ်သည္ဟု အဆိုပါေၾကညာ ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေသာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အစိုးရေခတ္အဆက္ဆက္မွ လက္၀ါးကားတိုင္ေပါင္း (၉)ခု ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရၿပီး ဦးဟုန္းငိုင္းဦးေဆာင္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ သစ္လက္ထဲ၌ လက္၀ါးကားတိုင္(၄)ခု ဆက္လက္ ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၃၆၂) အရ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ဘာသာ၊ သာသနာမ်ားအား ပုဒ္မ(၃၆၃) အရ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ကူညီေစာင့္ေရွာက္သင့္ေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္သည္ တစ္ဂိုဏ္းႏွင့္တစ္ဂိုဏ္း စိတ္၀မ္းကြဲေစျခင္းလုပ္ရပ္ျဖစ္သျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္လည္း လံုး၀ဆန္႔က်င္ေနသည္ ဟု ေထာက္ျပထားသည္။

ယခုလက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ဟားခါးၿမိဳ႕ လက္၀ါးကားတိုင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဟားခါးခရစ္ယာန္ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ Hakha Christian Ministry Fellowship (HCMF) တို႔၏ ေတာင္းဆိုထား သည့္အတိုင္း ျပည္နယ္အစိုးရမွ လိုက္ေလ်ာ ေပးျခင္းမရွိပါက ခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ခ်င္းခရစ္ယာန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္လက္တြဲၿပီး လိုအပ္သလို ဆက္လက္ ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ ဟု အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔က အေရးေပၚအစည္းအေ၀းတရပ္က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ဟားခါးၿမိဳ႕ ဆုေတာင္းျပည့္ေတာင္ကုန္ေပၚရွိ လက္၀ါးကားတိုင္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖယ္ရွားျခင္း မလုပ္ေတာ့ဘဲ ယခင္အတိုင္းထားရွိရန္ ဆံုး ျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး လက္၀ါးကားတုိင္အနီးတ၀ိုက္တြင္ ယခင္က ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ေစတီတည္ ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply