တတိယအႀကိမ္ တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံကုိ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႕မွစၿပီး ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမည္

0

???????????????????????????????

ဟားခါး။              ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားသတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တုိင္းရင္း မီဒီ ယာ ညီလာခံကို သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ အစုိးရ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးတြင္ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွ စၿပီး စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ဟားခါးၿမိဳ႕ Carson ခန္းမ၌ မတ္လ ၁၈ ရက္မွ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံ ကို တုိင္းရင္းမီဒီယာ ၁၃ ဖြဲ႕ျဖင့္ စုဖြဲ႕ထားေသာ Burma News International (BNI) ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၄င္း၏ အဖြဲ႕၀င္ မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒသခံ Khonumthung Chin News ၊ Chin World Media တုိ႕ပါ၀င္လ်က္ The Chinland Post၊ Hakha Post တုိ႕မွ ပူးေပါင္း ၀န္းရံၿပီး က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ညီလာခံသုိ႕ ျပည္ေထာင္စု ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး ဦးရဲထြဋ္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဟုန္းငုိင္းတုိ႕ တက္ေရာက္ ၾကမည္ဟု သိရၿပီး ျမန္မာပင္မ မီဒီယာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား သတင္းအဖြဲ႕၊ အရပ္ဖက္လူ႕ အဖြဲ႔ အစည္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႕ အသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား စုစုေပါင္း ၂၀၀ ခန္႕ ဖိတ္ၾကား ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားသတင္းမီဒီယာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးအားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ရည္ရြယ္ကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ ၿပီး တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံကို BNI ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသခံသတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕မ်ားမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္က်င္းပ လာခဲ့ရာ ပထမအၾကိမ္ တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္ နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ဒုတိယ ညီလာခံကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တုိ႕ တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ တတိယအႀကိမ္ တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံ ေဆာင္ပုဒ္အျဖစ္ “ Sustaining Ethnic Media in Myanmar ’’ ဟု ထားရွိခဲ့ၾကၿပီး ယင္းေဆာင္ပုဒ္ကုိ ခ်ိန္လ်က္ တုိင္းရင္းမီဒီယာတုိးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာပင္မ မီဒီယာ မ်ား၏ တာ၀န္၊ မီဒီယာ ဥပေဒ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္၊ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တေရး ႏွင့္ မီဒီယာ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ပညာေရးအေျခအေနႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ မီဒီယာ၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ မီဒီယာႏွင့္ ၄င္း၏ ကြန္ယက္မ်ား တုိးတက္မႈ၊ လူထုမီ ဒီယာ၊ ေရဒီယုိႏွင့္ တီဗြီ ထုတ္လႊင့္ေရးက႑မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈအလုိက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ားက ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

BNI သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးအားေကာင္းလာေစေရးရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တုိင္းရင္းသတင္းစုရပ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး BNI တြင္ Khonumthung Chin News၊ Chin World၊ Narinjara၊ Mizzima၊ Shan Herald၊ Kachin News Group၊ Independent Mon News Agency၊ News Media Group၊ Shwehintha ၊ Karen Information Center၊ Kantarawaddy Times၊ Thanlwin Times စသည့္ တိုင္းရင္းသတင္းအဖြဲ႕တို႔ပါ၀င္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply