ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္ အလက္ ဆုိင္ရာ အသိပညာေပးေရး အလုပ္ ရုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

0

DSC_0008

ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟားခါးတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာ ျဖန္႕ေ၀မႈ ႏွင့္ သန္းေခါင္ စာရင္း အခ်က္ အလက္ ဆုိင္ရာ အသိပညာေပးေရး အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ကုိ ယေန႕ ေအာက္တုိဘာလ (၁၄) ရက္ေန႕မွ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာန၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ၊ ေနျပည္ ေတာ္မွ ဒုတိယ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းခရုိင္ ျပည္သူ႕ အင္အားဦးစီး ဌာနမွ ဒုတိယ ညြန္ၾကားေရးမွဴးတုိ႕က ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာမွ တာ၀န္ရွိမ်ား၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္း၊ အရပ္ ဖက္လူ႕ အဖြဲ႕ အစည္း ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ မွ ပုဂၢဳိလ္မ်ား (၅၀) ေက်ာ္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ ေနာက္ခံ၊ သန္းေခါင္ စာရင္း၏ အဓိပါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဦး၀င္းျမင့္မွ အေသးစိပ္ရွင္းလင္း ခဲ့သည္။

(၃)ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ကုန္က်ေငြကုိ UNFPA မွ ေထာက္ပံ့ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လမ္းပန္း ဆက္ သြယ္ေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ႏွင့္ ခရုိင္အဆင့္ ျဖင့္ ျပဳလုပ္ သြား မွာျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္သည့္ အခမ္းအနားကုိ ယမန္ေန႕က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦး ၀င္းျမင့္က ေျပာခဲ့သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ပင္မ အစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခရုိင္အဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အိမ္ေထာင္စု၊ လူဦးေရ ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေသးစိပ္ေဖာ္ျပထားၿပီး အလုပ္အကုိင္၊ လုပ္ငန္း၊ လူမ်ဳိးႏွင့္ ကုိးကြယ္ သည့္ ဘာသာ မပါ၀င္ေသးေၾကာင္း ဆက္ဆုိသည္။

” ပင္မအစီရင္ခံစာမွာ မပါ၀င္ေသးတဲ့ အခ်က္ (၄) ခ်က္ ထဲက လူမ်ဳိး နဲ႕ ကုိးကြယ္ဘာသာ စာရင္း ကုိေတာ့ သက္ ဆုိင္ရာ ေဒသခံ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ နဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီး ျပဳစု လုပ္ေဆာင္သြားမယ္” ဟု ဦး ၀င္းျမင့္ က ေျပာသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႕မွ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႕အထိ ျပည္လုံးကြ်တ္ လူဦးေရ ႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္း အရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၄၇၈၈၀၁၊ က်ား ၂၂၉၆၀၄ ၊ မ ၂၄၉၁၉၇၊ လူဦးေရ သိပ္သည္းစ တစ္စတုရန္း ကီလုိမီတာလွ်င္ ၁၃.၃၊ အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္ ၉၁၁၂၁၊ ခရုိင္ ၃၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ၁၃၊ ဧရိယ အက်ယ္အ၀န္း စတုရန္း ကီလုိမီတာ ၃၆၀၁၈.၉ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply