ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲစာရင္းရလဒ္

0

ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ မဲစာရင္းရလဒ္အရ မဲဆႏၵနယ္ေျမ စုစုေပါင္း (၃၉) ေနရာရွိသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ NLD က မဲဆႏၵနယ္ေျမ (၂၆) ေနရာရရွိၿပီး ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက မဲဆႏၵနယ္ေျမ (၇) ေနရာ၊ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ ZCD ပါတီက မဲဆႏၵနယ္ေျမ(၆) ေနရာအသီးသီးရရွိၾကသည္ဟု သိရသည္။

Constituency Hlut daw NLD USDP ZCD
Hakha No. 1 Pyine Pu Zo Bawi    
Hakha No. 2 Pyine Pu Sui Thio    
Hakha No. 1 Amyota Pu Ngun Hei    
Hakha No. 2 Amyota Pu Siang Awr    
Hakha Pyitu Pu Hniar Uk    
Falam No. 1 Pyine Pu Ral Hnin    
Falam No. 2 Pyine Pu Lian Luai    
Falam 4 Amyotha Pu Dar Lian Uk    
Falam Pyitu Pu Riang Vel    
Thantlang. 1 Pyine   Pu Vanthawng  
Thantlang. 2 Pyine   Pu Hmuthang  
Thantlang. 3 Amyotha Pu Vanthio    
Thantlang Pyitu Daw Nisuilian    
Tedim 1 Pyine     Pu Thandeikhup
Tedim 2 Pyine   Pu Suandohcin  
Tedim 5 Amyota     Pu Ginkamlian
Tedim 6 Amyota   Pu Cinkhanhpau  
Tedim Pyitu     Pu Cinsianthang
Tonzang 1 Pyine Pu Thawngkhomang    
Tonzang 2 Pyine     Pu Lunminthang
Tonzang 7 Amyota     Pi CinNgaihMang
Tonzang Pyitu     Pu Khankhanhthang
Matupi 1 Pyine Pu Hungkheng    
Matupi 2 Pyine Pu Vuikaw    
Matupi 10 Amyota Lal Hming Thang    
Matupi Pyitu Pu Pathang    
Mindat 1 Pyine Pu AungThan    
Mindat 2 Pyine Pu TeihThang    
Mindat 8 Amyota Pu Manglaw Maung    
Mindat Pyitu Pu Naylin Aung    
Kanpetlet 1 Pyine   Pu Kuithang  
Kanpetlet 2 Pyine   Dr. Bamaung  
Kanpetlet 9 Amyota Daw Khin Swe Lwin    
Kanpetlet Pyitu   Thura Aungko  
Paletwa 1 Pyine Pu Kan Tinh    
Paletwa 2 Pyine Pu PyeMin    
Paletwa 11 Amyota Pu Hoiting    
Paletwa 12 Amyota Pu MyoThaik    
Paletwa Pyitu Pu Sein Aung    
Share.

About Author

Leave A Reply