လူေနအိမ္ သမိုင္း အက်ဥ္း အပိုင္း (၂)

0

By ဆလိုင္း ကစ္(ပ္) ခိုလ်န္ – အိမ္ အျပန္လမ္း

(၂၁) ရာစုႏွစ္ အတြင္းသို႕ ခ်ည္းနင္း ဝင္ေရာက္လာသည့္ ယေန႕အခ်ိန္ အခါတြင္ ေနအိမ္ တြင္ အလုပ္ လုပ္ကာ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ ၾကသူ မ်ား ေန႕စဥ္ႏွင့္ အမွ် တိုးပြား မ်ား ျပားလာၿပီး ေနအိမ္ မွ ေငြရွာ စားသူ မီလီယံႏွင့္ခ်ီ ရွိလာ ၿပီျဖစ္ သည္။ တေန႕ထက္တေန႕ ေစ်းႏႈန္း ခ်ိဳခ်ိဳ သာသာ ျဖင့္ ရရွိ လာႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ Internet, PC, Apples, smartphones အစရွိ သည့္ ထိေရာက္ျမန္ဆန္ အားေကာင္း သည့္ အဆင့္ျမင့္ ဆက္သြယ္ေရး တက္ႏိုလိုဂ်ီ ကိရိယာမ်ား သည္ လူသားတို႕ ၏ မူလ အစ ပထမ ကာလမ်ား တြင္ လူမႈ ေရးဘဝ မ်ား ၏ ဗဟိုျပဳရာျဖစ္သည့္ “ေနအိမ္” မ်ား ဆီသို႕ ကြ်န္ပ္ တို႕ အား ျပန္လည္ တြန္းပို႕ ေခၚေဆာင္ေန ၿပီျဖစ္သည္။

 

အစိတ္စိတ္ ကြဲ သြားေသာ လူထု demassification ႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း diversified society

တခ်ိန္က အားေကာင္းခဲ့ေသာ စက္မႈေခတ္ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ centralization ေနရာတြင္ ေလ်ာ့နည္း ေသာ ဗဟို ဦးစီးစနစ္ decentralization သည္ သတင္းေခတ္ ေတာ္လွန္ ေရး ႀကီးႏွင့္ အတူ ကပ္ပါလာခဲ့သည္။ စက္မႈေခတ္က ဖန္တီးခဲ့သည့္ “လူထု” သည္ လည္း အစည္းေျပခဲ့ၿပီး အစိတ္စိတ္ ကြဲ စျပဳေနၿပီျဖစ္ သည္။ ကြ်န္ပ္တို႕ သည္ စက္မႈေခတ္ေဟာင္း ကိုစြန္႕ခြာခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။ တခ်ိန္က ကြ်န္ပ္တုိ႕၏ ဘိုးေဘးတို႕သည္ မိမိတို႕၏ လယ္ေတာ ယာခင္းေနအိမ္မ်ား အား စြန္႕ခြာၿပီး စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု ႏွင့္ရံုးမ်ား ရွိရာသို႕ ေျပာင္းေရြ႕ ခဲ့ၾက ဘူးသည့္ အျဖစ္ကို အမွတ္ရ စရာေကာင္းေပသည္။ ယၡဳတဖန္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ အဆင့္ တခုတြင္ ေနအိမ္မ်ား သို႕ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ကာ ေနအိမ္အတြင္း မွေန၍ ဝမ္းစာရွာေဖြ စားေသာက္ ရ သည့္ ယဥ္ေက်းမႈတရပ္ျပန္လည္ ထြန္းကား လာ ျခင္းျဖစ္သည္။ အတိတ္ကာလ ကကဲ့သို႕ပင္ ကမၻာတလႊား အျပာင္းအလဲလႈိင္း ဂယက္ အသစ္တခု တုိက္ခတ္လာေနၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ေခတ္သစ္ႏွင့္ ယွဥ္ကာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္လိုအပ္လာသည္။

 

အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေသာ ကားစက္ရံုမ်ား၊ သံမဏိစက္ရံုမ်ား၊ ေရာ္ဘာ၊ ျခည္ ျမွင္ ႏွင့္ အထည္ စက္ရံု မ်ား အစရွိသည့္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ စက္မႈ အေျချပဳ စီးပြားေရး စနစ္ႀကီး ၏ ေက်ာရိုးမ်ား သည္ လည္း အ ဆင့္ ျမင့္ ကြန္ျပဴတာ ေဆာ့ဝဲ မ်ား ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္သည့္ ရိုဘုတ္ေခၚ လူကဲ့သို႕ အလုပ္လုပ္ ႏုိင္ေသာ စက္ရုပ္ မ်ား က အစားထုိးဝင္ေရာက္ လာၾကျပန္သျဖင့္ အလုပ္သမား အျမာက္အျမား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ၾကရၿပီး၊ ယင္း သို႕ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားၾကေသာ အလုပ္သမား မ်ား သည္ ယင္း စက္ရံု မ်ားတြင္ တေန႕ တခ်ိန္ တြင္ အလုပ္ အကိုင္ ျပန္လည္ ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အလားအလာ မရွိေတာ့ေပ။ တခ်ိန္က လယ္ယာေတာမ်ား ဆီသို႕ လယ္ထြန္စက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကအစားထိုး ဝင္ေရာက္ကာ လယ္သမားမ်ားအား အညွာအတာ ကင္းမဲ့စြာ ေမာင္းထုတ္ ခဲ့သကဲ့သို႕ ယၡဳတဖန္ စက္ရုံ အလုပ္သမား မ်ား သည္ လည္း စက္ရံုမ်ား မွ အတင္း အဓမၼ အေမာင္းထုတ္ ခံခဲ့ရျပန္ၿပီျဖစ္သည္။ ၾကြက္ သားၿပိဳင္းၿပိဳင္း ႏွင့္ အလုပ္သမား မ်ား သည္ ယေန႕ စက္ရံုမ်ား တြင္ မလိုအပ္ေတာ့ေပ။ လူ႕စဥ္းစား ညဏ္ ကို အနည္းငယ္သာအသံုးျပဳရၿပီး လုပ္အား ကို သာ သံုးျပဳ ကာ လုပ္ရသည့္ အလုပ္မ်ိဳး အနက္ ဥပမာ အားျဖင့္ တူ  ထုျခင္း ၊ ေဆး သုပ္ျခင္း၊ ဝက္အူလွည့္ျခင္း၊ စက္ပစၥည္း အပိုင္းအစ တခုကိုတတ္ဆင္ျခင္း အစရွိသည့္ အလုပ္တခုတည္းကို ထပ္ခါတလည္းလည္း လုပ္ရသည့္ repetitive works တို႕ေနရာ တြင္ ကြန္ုျပဴတာႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ robots ေခၚ စက္ရုပ္မ်ား က အစားထိုး ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

 

ေနရာတကာတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ပံုစံအသစ္မ်ား ကိုေတြ႕ရွိလာၾကရသည္။ စားသံုးသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္လာရသည့္ co-production စနစ္သစ္မ်ား customized production ေခၚ စားသံုးသူတဦးခ်င္း ၏ အႀကိဳက္ ကိုလိုက္ကာ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထို႕အျပင္ အီလက္ေၾထာနစ္၊ ကြန္ျပဴတာ၊ genetics, smart phones, aerospace, alternative energy ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း အသစ္ အေျမာက္အျမား သည္ (၂၁) ရာစုႏွစ္ ႏွင့္ အတူ တိုးပြား မ်ားျပားစြာ မိႈလိုေပါက္ ကာေပၚထြက္ လာ ၿပီျဖစ္သည္။

 

မတူကြဲျပားေသာ လူမႈမီဒီယာ မ်ားထြန္းကားလာျခင္း

ယေန႕ တက္ႏိုလိုဂ်ီ နည္းပညာသစ္မ်ား သည္ ယၡင္ ဗဟိုဦးစီး စနစ္ ကို က်ားကန္ေပးခဲ့သည့္ နည္းပညာမ်ားကဲ့သို႕ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ Direct broadcast satellite, cable, podcasting, blogging ႏွင့္ networking စသည္ျဖင့္ နည္းပညာ ႏွင့္ နည္းနာ မ်ိဳးစံုေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး၊ မတူ ကြဲျပားၾကသည့္ အစုအဖြဲ႕ ငယ္ေလးမ်ား အသီးသီး အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ မီဒီယာ မ်ား ကိုေတြ႕ျမင္လာရသည္။ တခ်ိန္က တန္ခုိး အရွိန္ အဝါ ႀကီးမားခဲ့သည့္ mass media မ်ား၏ ေနရာတြင္ လူမႈ မီဒီယာ social media မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ Facebook, Twitter, Linkedln, Google + တုိ႕ သည္ အစားထိုးဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းလူမႈ မီဒီယာ မ်ား မွတဆင့္ အက်ိဳးစီးပြား အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားျခားနားေသာ diverse interest groups တို႕သည္ မိမိတ္ု႕အတြက္ အေရးႀကီးေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ား ကို ခ်က္ျခင္း လက္ငင္း ေငြကုန္ေက်းက် နည္းနည္းျဖင့့္ လြယ္လင့္တကူ ဖလွယ္ ႏိုင္ၾကသည္။ ယၡင္ ကအားေကာင္းခဲ့ေသာ mass media ေခတ္သည္ ကုန္ဆံုး ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

 

ေနအိမ္အေျချပဳ ပညာေရး စနစ္ေပၚထြန္းလာျခင္း

အစိတ္စိတ္ကြဲျပားေသာ သင္တန္း မ်ား demassified trainings ႏွင့္ လူေနအိမ္ အေျချပဳ ပညာေရး home-based education မ်ား သည္ လူထုပညာေရး mass education အေဟာင္း အား အစားထို္း ဝင္ေရာက္ ခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္။ အြန္လိုင္း တကၠသိုလ္ မ်ား သည္လည္း အင္တာ နက္ တြင္ အရိႈအရႈိ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အိမ္တြင္း ပညာေရး မ်ား တိုးပြားလာေနခ်ိန္တြင္၊ ပညာေရး တြင္ မိဘတို႕ ပိုမို ပါဝင္ ပတ္သက္ လာၾကသည္။ အလြတ္ က်က္ မွတ္ရသည့္ ပညာေရး ေခတ္ ကုန္ဆံုး ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ၾကံဆ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း creativity ကို အားေပးေသာ ပညာေရး ပံုစံ သစ္ျဖင့္ စခန္္း မသြားႏိုင္လ်င္ ေခတ္ေနာက္ က် က်န္ရစ္ ခဲ့ၾကမည့္ ကိန္းမ်ိဳး စိုက္ေရာက္ ေနၿပီျဖစ္သည္။

 

အေကာင္းဆံုး သာဓက တခုမွာ တကမၻာ လံုး မွ ေက်ာင္းသား (၁ဝ) သန္းခန္႕ မိမိတို႕ ေနအိမ္ အသီးသီးမွ တၿပိဳင္နက္ထည္း တက္ ေရာက္ ပညာ သင္ၾကား ေနၾက သည့္ khanacademy.org ျဖစ္သည္။ ပညာေရး လမ္းေၾကာင္း မ်ိဳးေပါင္း စံု လင္စြာ ကို အခမဲ့ သင္ ၾကားေပးသည့္ အြန္လိုင္း သင္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ တည္ေထာင္သူ ပါကစၥတန္ အႏြယ္ဝင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား Salman Khan သည္ ပညာေရး စနစ္ အသစ္တခုကို တီထြင္ ဖန္တီး လိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ကြ်န္ပ္တို႕၏ ကေလး မ်ား သည္ ေက်ာင္းသြားစရာမလို၊ ေနအိမ္မွ ေန၍ မိမိတို႕ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာရပ္ ကို အလြယ္တကူ အခမဲ့ သင္ယူႏုိင္ၾက ၿပီ ျဖစ္သည္။

 

ေရွးပေဝသဏီေခတ္ အခါ က ေက်းလက္ရွိ ေနအိမ္ႀကီးမ်ား သည္ ကေလးတို႕ ၏ ပညာသင္ၾကားရာျဖစ္ခဲ့ဘူးသည္။ ယေန႕ ေနအိမ္ အေျခ ျပဳ ပညာေရးသည္ အား ေကာင္းေကာင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ရွင္သန္လာၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ယၡဳ အေခါက္ တြင္ ယၡင္ကထက္ အဆမတန္ ေခတ္မီ ျမင့္မား ေသာ အဆင့္ တခုတြင္ ျပန္လည္ စမ္းထ လာျခင္းျဖစ္သည္။

 

အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးသူငယ္၊ သက္ႀကီးရြယ္အို ႏွင့္ မသန္စြမ္း မ်ား စြမ္းအားျမင့္တက္လာျခင္း

 

အစိတ္စိတ္ကြဲသြားၿပီျဖစ္ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း သည္ မိသား စုတန္ဘိုး ကိုေျပာင္း လဲပစ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ တဆက္ တည္း တြင္ ေနအိမ္ ၏ တန္ဘိုး သည္လည္း ထူးျခားစြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ပညာတတ္ အမ်ိဳး သမီးမ်ား တုိးပြား မ်ားျပား လာသည္ႏွင့္အမွ် သူတို႕ ၏ စြမ္း ေဆာင္ ရည္ မ်ားသည္လည္း ယၡင္ အတိတ္ ေခတ္ကာလ မ်ားႏွင့္ မတူ၊ တိုးတက္ေျပာင္းလဲခဲ့ေပၿပိ။ အမ်ိဳးသမီးတို႕၏ က႑သည္ ယၡင္ကကဲ့သို႕ “ဟာ လာ ဟင္းလင္း အ သိုက္ျမံဳထဲတြင္” အဝတ္ေလ်ာ္၊ ထမင္းခ်က္၊ အဝတ္ခ်ဳပ္ ဖာ ေထး အစရွိသည့္ အိမ္တြင္းမႈ ကိစၥ မ်ား ႏွင့္ သာ ၿပီးေသာ အ ထီးက်န္စံလြန္းသည့္ ဘဝ မ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ေပ။ မိခင္ တဦး၏ တာဝန္ႏွင့္ အတူ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ ငန္း ကို တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ကာ ေနအိမ္အတြင္း မွ ဥစၥာ စီးပြား ရွာေဖြ ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ (၂၁) ရာစုေခတ္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ အြန္လိုင္း တြင္ျဖစ္ေစ၊ ကြန္ျပဴတာ၊ အင္တာ နက္ အစရွိ သည္တို႕ မပါဝင္သည့္ အျပင္ ေလာ က တြင္ျဖစ္ေစ ေယာက်္ား မ်ား ႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း ကာ ဥစၥာ ဓန ရွာေဖြႏိုင္သူမ်ား၊ အလုပ္ အကိုင္ ကိုဖန္တီး ႏိုင္သူ မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ေဈးေပါ၍ အသံုးရလြယ္ကူေသာ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိ ယာ မ်ား ကိုအသံုးခ်ၿပီး ေနအိမ္တြင္း မွ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ ၍ ရ သည့္ လုပ္ငန္း မ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီရွိပါသည္။ ေဟာင္းႏြမ္း ေသာ စက္မႈ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ေနရာတြင္ သ တင္း လူ႕အဖြဲ႕ အစည္း information society က သိသိသာသာ အစားထိုး ဝင္ေရာက္ လာၿပီ ျဖစ္ သည္။

 

ဒီဂ်ီတယ္ ေတာ္လွန္ေရး ေခတ္ႀကီး တြင္ ေမြးဖြားရွင္သန္ႀကီးထြားလာ ၾကသည့္ ကေလးမ်ား အား “ဒီဂ်ီတယ္ ဇာတိသားမ်ား” digital natives ဟုေခၚတြင္ၾကသည္။ ဒီဂ်ီတယ္ ဇာတိသား ကေလးငယ္မ်ား သည္ တက္ႏိုလိုဂ်ီ နည္းပညာ သစ္ ကို ပိုင္ႏိုင္ ကြ်မ္းက်င္သည့္ ဆရာႀကီး မ်ား ျဖစ္ ၾကေပ သည္။ ၄င္း တို႕ထံမွ လူႀကီးမ်ား က သင္ယူေနရ ေသာေခတ္ျဖစ္သည္။ ယေန႕ လူႀကီး လုပ္ေနသူ မ်ား သည္ သူတို႕ ငယ္ရြယ္စဥ္ ဘဝတြင္ ယေန႕ကေလး သူငယ္ မ်ား ေမြးကတည္းက ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ဒီဂ်ီ တယ္ ေခတ္ႀကီး ကိုျဖတ္သန္းခြင့္ မရ ခဲ့ၾက ေပ။ အခုမွ တက္သုတ္ရိုက္ကာ ကြန္ျပဴ တာ အေျပး အလႊား ဝယ္ယူ ၿပီး စတင္ အသံုး ျပဳၾကရသူ ဒုႏွင့္ေဒးျဖစ္သည္။ မ ၾကာ ေသး မီ ႏွစ္ပိုင္း မ်ား က သူတို႕သည္ ယ ေန႕ ေခတ္ တြင္ ေခတ္မမီေတာ့ေသာ လက္ ႏွိပ္စက္၊ တိတ္ရီ ေကာ္ဒါ အသံဖမ္းစက္ မ်ားကို သံုဆြဲ ေန ၾက ဆဲျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းသို႕ေသာ လူ ႀကီး မ်ား ကို “ဒီဂ်ီတယ္ေခတ္ထဲသို႕ ေျပာင္း ေရႊ႕ လာ သူ မ်ား” digital migrants ဟုေခၚ တြင္ ၾကသည္။

 

တကယ့္လက္ေတြ႕ ေခတ္သစ္ ပံုျပင္ေလးတခုမွာ ………..

တခိ်န္တြင္ ကြန္ျပဴ တာ ကိုသဲ ႀကီး မဲႀကီး အသံုးျပဳကာ စာရိုက္ ေနရ ေသာ ဖ ေအ လုပ္သူ က သမီးငယ္အား ကြန္ျပဴ တာ လက္ ကြက္ တခု အသံုးျပဳပံု ကို ေမးရာ သမီးလုပ္သူက

“အဲဒါ ေဖေဖ့ ကို သမီးခဏခဏ ေျပာျပၿပီးသား မဟုတ္လား၊ ဘာလို႕ ထပ္ထပ္ေမးေနတာလဲ” ဟုဝင္ေငါက္လိုက္သည္။

အေဖ။ “ေဖေဖ ေမ့သြားလို႕ပါ၊ သမီးရယ္။” ဟုသာ ဖေအလုပ္သူ က ႏွိမ့္ႏွိမ့္ ခ်ခ်ေလး အယူခံဝင္လိုက္သည္။

သမီး။ “အဲဒီလို ေမ့မွာစိုးလို႕ ေဖေဖ့ ကို စာနဲ႕ ေရး မွတ္ထားခိုင္းတာေလ။” ဟု သမီးက ထပ္ေငါက္လိုက္ျပန္သည္။

အေဖ။ “မွတ္ ထားပါတယ္သမီး ရယ္၊ အဲဒီမွတ္ထားတဲ့ စာရြက္ကေလး ကိုဘယ္ထားမိမွန္း ကို မသိေတာ့လို႕ပါ။” ဟူ၏။

 

လူသားသမိုင္း စတင္သည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ ကေလးသူငယ္မ်ား သည္ လူႀကီး သူမမ်ား ထံမွသာ သင္ယူၾကရသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ ယၡဳ ဒီဂ်ီတယ္ ေခတ္ႀကီး ေရာက္ကာမွ၊ ဒီေခတ္ႀကီး ထဲသို႕ အခုမွ ေရႊ႕ေျပာင္း လာၾကေသာ digital migrants ေခၚ လူႀကီး လုပ္ သူက ကေလးငယ္မ်ား ကို ဆရာတင္ၾကရၿပီျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္ က မိဘကို ျပန္လည္သြန္သင္ေနရေသာေခတ္၊ ဆူရဆဲရေသာေခတ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ သားသမီး ငယ္ေလးမ်ား ကြန္ျပဴတာ ပရုိရမ္ မ်ား ကို အလြယ္တကူ သြက္သြက္ လက္လက္ေရး ေနၾကသည္ကို မိဘႏွစ္ပါးက ရင္သပ္ရႈေမာ တအံ့တေအာ ျဖစ္ ၾက ရ သည့္ေခတ္ေပတည္း။

 

စက္မႈေခတ္တေလ်ာက္လံုး ႏွစ္ေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီၿပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အႏွိမ္ခံခဲ့ၾကရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ား သည္ ေရွ႕တန္း သို႕တက္လွမ္းလာၿပီး လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အား ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ ေတာ့မည့္ေခတ္ေပတကား။

 

ဒီဂ်ီတယ္ေတာ္လွန္ေရး ရထားႀကီးအား အမွီလုိက္က ခိုစီးလိုသည့္ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းတို႕သည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ဒီဂ်ီတယ္ ဇာတိသား တို႕ က ကူ ညီ ၾကပါမွ ေတာ္ကာက်ေတာ့မည့္ ကိန္းစိုက္ေနေပၿပီ၊ ကမၻာေလာကႀကီး သည္ လည္း ေျပာင္းျပန္လန္ ခဲ့ၿပီျဖစ္၏။

 

ကေလးမ်ား ကို ေက်ာင္းပို႕ကာ တေန႕တခ်ိန္တြင္ ကုမၺဏီႀကီး တခုတြင္ မာေနဂ်ာႀကီးျဖစ္လာရန္ ပညာသင္ခိုင္းသည့္ေခတ္သည္ ကုန္ ဆံုး လြန္ေျမာက္ေတာ့ေပမည္။

 

လူငယ္ ဟူသည္ အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္ ဟုေျပာစမတ္ရွိ၏။ သို႕ေသာ္ ကေလးသူငယ္တို႕သည္ ယေန႕တြင္ပင္ လူ႕ေလာကႀကီးကို ဦးေဆာင္ေနေျခၿပီ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၏ အာကာသ ပ်ံသန္းေရး ႒ာန ႀကီး ျဖစ္ေသာ NASA တြင္ (၁ရ) ႏွစ္အရြယ္သာရွိေသးသည့္ Moshe Kai Cavalin သည္ ယင္း႒ာနႀကီး ၏ စစ္ေလယဥ္မ်ား ႏွင့္ drones ေခၚ ေမာင္းသူမဲ့ေလယဥ္ မ်ား အတြက္ ေထာက္လွမ္းေရး နည္းပညာမ်ား ကို တာဝန္ ယူ ေရးဆြဲေပးရသည့္ ထိပ္သီး အ တိုင္ ပင္ခံ တဦးျဖစ္သည္။ ယေန႕လူငယ္တို႕သည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအားဦးေဆာင္ရန္အတြက္ အနာဂတ္ ကိုေစာင့္ ဆိုင္း ေနရမည့္ေခတ္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ သူတို႕ေလးေတြအတြက္ ယေန႕ ပစၥဳပၸန္သည္ပင္လ်င္ အနာ ဂတ္ျဖစ္ေနေပ ၿပီ။

 

(၂၁) ရာစုႏွစ္ ထဲသို႕ နက္နက္ ရႈိႈ္င္းရႈိင္း ခ်ည္းနင္းဝင္ေရာက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဒီဂ်ီတယ္ ဇာတိသားမ်ား အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ဒီဂ်ီတယ္ ကမၻာသို႕ အသစ္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကသည့္ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္း သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အတြက္ ျဖစ္ေစ သင္ တန္း မ်ား၊ မြန္းမံသင္တန္းမ်ား၊ ေနာက္ထပ္ သင္တန္း အသစ္ အသစ္ မ်ား ဆက္တုိက္ ဆိုသလို လိုအပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (၂၁) ရာစုေခတ္သည္ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈ မ်ား ႏွင့္ ျပ ည့္ႏွ က္ ေသာ ေခတ္ ကာလ the age of innovations ျဖစ္သည္။ ျမင္ျမင္ သမွ် လူ႕ေလာကတခြင္တြင္ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် အသစ္အဆန္း မ်ား ခ်ည္း ျမင္ေတြ႕ ၾကရ မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အသိပညာ နည္းပညာ အသစ္မ်ား သည္ ဆက္တိုက္ ဆိုသလို လူတိုင္း လိုက္ မ မီႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လ်င္ျမန္ေသာ ႏႈန္း ျဖင့္ အေတာမသတ္ ေပၚ ေပါက္ ေနမွာျဖစ္သည္။ ယင္း ဆန္းသစ္တည္ထြင္မႈ တုိ႕ အား အေတာမသတ္ ဆက္ လက္ ၿပီး ဆင့္ ကဲ ျဖန္႕ေဝ ေနရ သည့္ေခတ္ ႀကီး the age of never-ending innovations and sharing ျဖစ္ေပသည္။ သင္တန္း အသစ္ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ား သည္လည္း ကြ်မ္းက်င္မႈ ပညာရပ္ တစံုတခု ထက္ လူအမ်ား ၏ ဘဝတခုလံုး ကို ပါ ေအာက္ေျခ မွ အစ ေတာ္ လွန္ေျပာင္း လဲေပး မည့္ သင္တန္းမ်ား ျဖစ္ေပမည္။ ေနအိမ္ အတြင္း မွ မိမိတို႕ ဘဝ တခုလံုး ကိုအသစ္တဖန္ ျပန္လည္ ဆန္း သစ္ ေပး မည့္ သင္တန္းမ်ား လည္းေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

 

ယၡင္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ေခတ္ ကကဲ့သို႕ (၄) ႏွစ္တန္သည္ (၆) ႏွစ္တန္သည္ ဘြဲ႕ရေအာင္သင္ခဲ့ေသာ ပညာျဖင့္ တသက္လံုး လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ရေသာေခတ္မ်ိဳး ျပန္လာေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ တကၠသိုလ္တြင္တက္ေရာက္ သင္ၾကား ေန သည့္ ဘာသာရပ္သည္ပင္လ်င္ အျပင္ ေလာကတြင္ ဆန္းသစ္တည္ထြင္မႈ မ်ား ေတြ႕ရွိခ်က္ အသစ္မ်ား အေျမာက္အျမားရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႕ ရသည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိတို႕ သင္ခဲ့သည့္ ပညာ တို႕ သည္ အသံုး မ ဝင္ေတာ့၊ ေခတ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့ သည့္ အေျခမ်ိဳး ၾကံဳေတြ႕လာၾကရၿပီျဖစ္သည္။ တသက္လံုး ေမြးရာမွ ေသသည္အထိ သင္ၾကားရမည့္ life-long training, life-long learning ေခတ္ ကို စိုက္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ပညာေရးပဲေခၚေခၚ သင္တန္းပဲေခၚေခၚ ႀကိဳက္သလိုေခၚပါ၊ ေသျခာသည္ ကေတာ့ ေန႕စဥ္ ႏွင့္အမွ် မိမိတို႕ ဘဝကို ပိုေကာင္းဖို႕ ျဖစ္ေစ ပိုဆိုးဖို႕ ျဖစ္ေစ ပညာ အသစ္အဆန္း မ်ား ကေတာ့ ဆက္တိုက္ ေပၚေပါက္ ေနၿပီျဖစ္သည္။

 

ေက်ာင္းသားမ်ား အား စာအလြတ္က်က္ခုိင္းရသည့္ေခတ္တြင္ စာမက်က္လာလ်င္ အရိုက္ခံရမည္ကိုစိုးရြ႕ံၿပီး စာက်က္ၾကရသည္။ ယေန႕ ေခတ္ သည္ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာသင္ခန္းတြင္ ရိုက္ႏွက္ကာ ပညာသင္ၾကား ရေသာေ ခတ္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ စာကိုအလြတ္က်က္မွတ္သည္ထက္ သင္ၾကားသည့္ ပညာရပ္ ၏ အေျခခံ သေဘာသဘာဝ တို႕ ကို ေၾကေၾက ညက္ညက္ နားလည္ ေအာင္သင္ေပးၿပီး ေက်ာင္းသားတို႕ ၏ တီထြန္ ဆန္းသစ္ညဏ္ ကို ကြန္႕ျမဴး ေစသည့္ creativity ေခတ္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေခတ္ ကာလ ကကြ်န္ မ်ား ကို နာ နာ ရုိက္ႏွက္ ေလ အလုပ္တြင္က်ယ္ေလဟုယူဆၾကသည္။ စက္မႈေခတ္တြင္လည္း အလုပ္သမား ကိုလစာ နည္းနည္း ႏွင့္ အလုပ္ ဖိခုိင္း ၿပီး ကုမၺဏီ အျမတ္အစြန္း မ်ားမ်ားရေအာင္လုပ္ၾကသည္။ ယေန႕ေခတ္ အိုင္တီေခၚနည္းပညာေခတ္တြင္ ေက်ာင္းသားကို၄င္း အလုပ္သမား ကို၄င္း နာနာရိုက္ နာနာဖိခိုင္း ၍ ကြန္႕ျမဴးေသာ ညဏအစြမ္းညဏ္စ မ်ား ျမင့္တက္ လာ မည္မဟုတ္ေပ။ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေခတ္ တေလ်ာက္ အာဏာရွင္ စနစ္ႀကီးစိုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္သူမ်ားအား ေထာက္လွမ္းေရး က နာနာ ရုိက္ႏွက္ကာ သတင္း ရေအာင္လုပ္ခဲ့ၾကရသည္။ ယေန႕ေခတ္ တြင္ ကမၻာ့ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕အစည္း ႀကီး တခု ျဖစ္ေသာ ရုရွားႏိုင္ငံ ၏ FSS (ယၡင္ KGB) ကိုယ္္တိုင္ ရန္သူ႕ သတင္း မ်ား ရရွိရန္အတြက္ တဖက္သား အားေခါင္း ရိုက္ခြဲ သည္ထက္ Facebook ေပၚတြင္ က်င္ လည္ ေထာက္ လွမ္းျခင္း အားျဖင့္ ပိုမိုတိက်ေသာ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ား ကိုရယူ ႏိုင္သည့္ ေခတ္ျဖစ္သည္။

 

ေက်ာင္းသားမ်ား ကို သမတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရေခတ္၊ ကာခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ၏ လံုထိန္းရဲမ်ား က ကြ်ဲလို ႏြားလို ရိုက္ႏွက္ ၍ ေက်ာင္းသားမ်ား ၏ ညဏ္္စြမ္းညဏ္စမ်ား ျမင့္တက္လာမည္မဟုတ္ေပ။ ပိုၿပီးေသျခာသည္မွာ ယင္းသို႕ ေက်ာင္းသားမ်ား အား ကြ်ဲလိုႏြား လို ရုိက္ ႏွက္ သျဖင့္ “ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး” ကိုေတာ့ တည္ေဆာက္၍ မရႏိုင္သည္မွာ ေသျခာလွပါသည္။ စကၠန္႕ ႏွင့္ အမွ် information highway ေခၚ သတင္း အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ က်မၼာေရး အစရွိသည့္ လူမႈကိစၥ အဝဝ တို႕ အား အရွိန္ပ်င္းပ်င္း ႏွင့္ေမာင္းႏွင္ေနရ ေသာ ကမၻာ ႀကီးတြင္ သင္ၾကားမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္း ကာ ေက်ာင္းမ်ား တကၠ သို္လ္ မ်ား ကို လႏွင့္ခ်ီ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ပိတ္ပစ္လုိက္ သည္ ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပတ္ က်န္ရစ္ ရသည့္ ေခတ္ မ်ိဳးျဖစ္သည္။

 

ယေန႔ သတင္းေတာ္လွန္ေရး ေခတ္သည္ ကြ်န္မ်ား ကို နာနရိုက္ကာေခြ်းမ်ားမ်ား ထြက္ေအာင္ခိုင္း ႏိုင္မွ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း မ်ားမ်ားထြက္ သည့္ ကြ်န္ေခတ္ ႏွင့္ ၄င္း အလုပ္သမား ကို လုပ္ခ လစာ နည္းနည္း သာေပးၿပီး နာနာ ဖိခိုင္း ကာ ေသြးစုပ္ဖိႏွပ္ပါမွ အျမတ္အစြန္း မ်ားမ်ားရရွိသည့္ သမရိုးက် ေရွးေဟာင္း စက္မႈ အရင္းရွင္ စနစ္ ႏွင့္ ၄င္း လားလားမွ် မတူညီေတာ့ေပ။ ပစၥည္း မဲ့ လူတန္းစား ေခၚ ညဏ္စြမ္းညဏ္စ မ်ားမ်ား စားစား သံုးရန္မလိုအပ္ေသာ ၾကြက္ သား ၿပိဳင္းၿပိဳင္း ႏွင့္ အလုပ္သမား လူတန္းစား က ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေခတ္မ်ိဳးလည္း လားလားမွ်မဟုတ္ေပ။ ဆန္းသစ္တီထြင္ တတ္သည့္ ညဏ္စြမ္းညဏ္စ မ်ား creativity ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ၾကၿပီး အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ား ကိုပိုင္ ဆိုင္ လာၾကသည့္ ပညာရည္ျမင့္ အိုင္တီ ညာဏ လုပ္သားအင္အား စုကို အားကိုးအားထားျပဳရသည့္ သတင္း စီးပြားေရး information economy ေအာက္တြင္ နာနာရိုက္၊ ဖိခိုင္း၍ အဆင့္ျမင့္ ေသာ high-tech ထုတ္ ကုန္ပ စၥည္း မ်ား ထြက္လာမည္ မဟုတ္ေပ။ ႏြားလွည္း ေမာင္းေသာ ေတာသူႀကီး ဂိုက္ျဖင့္ brute force ေခၚ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ညဏ္ကင္းမဲ့စြာ အၾကမ္းပတမ္း နည္း ကို သံုးကာ ျပည္သူ တို႕အားဖိႏွပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့သျဖင့္ ကမၻာ့အဆင္း ရဲ ဆံုး ႏိုင္ငံဘဝ သို႕သာ က်ေရာက္ ခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္သည္။

 

အင္တာနက္ ပေဒသာ ပင္ေခတ္

“အလုပ္” ဟူသည္မွာ စက္မႈ ေတာ္လွန္ေရး ကာလ ေခတ္ စနစ္ ႏွင့္ အညီ ေပၚေပါက္ ခဲ့သည့္ ေဝၚဟာရဟုဆိုသည္။ စက္မႈ ေခတ္ ကုန္ဆံုးသြားသည့္ ကာလတြင္ ေခတ္အခါႏွင့္အမွ် ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ေဝါဟာရမ်ား သည္၄င္း အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အယူအဆေရး ရာမ်ားသည္လည္း ေျပာင္း လဲသြားၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား အျပည့္အဝ စိုက္ထုတ္ရၿပီး အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ကိုထုတ္လုပ္ ႏိုင္ သည့္ တိုင္ေအာင္ လုပ္အားခ ကို တိုက္ရိုက္ မရေသာ အလုပ္မ်ားလည္းရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ အင္တာနက္ေပၚတြင္ မကုန္ႏိုင္မခမ္းႏိုင္ေသာ သ တင္း အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အသိပညာမ်ား ကို အခမဲ့သက္သက္ ရရွိႏိုင္သည္။ အင္တာနက္ သည္ ပေဒသာပင္ ပမာ လိုတရ အပင္ႀကီး တပင္ ျဖစ္ ေန ေျခၿပီ။ ယင္း အင္တာနက္ ပေဒသာ ပင္ႀကီး ကို လူသားမ်ားက လူသားမ်ား အတြက္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ လူအေျမာက္အမ်ား က အင္တာ နက္ေပၚတြင္ ဝက္ဆုိက္ မ်ား ဖန္တီး ကာ သတင္း ႏွင့္ အခ်က္အလက္စံုလင္စြာ ေရးသားကာ လႊင့္တင္ ထားၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႕ ထုတ္ လုပ္ ထားေသာ အရည္အျခင္းျမင့္မားသည့္ သတင္း ပညာ ထုတ္ကုန္မ်ား အတြက္ စာဖတ္သူမ်ားထံမွ ဘာ တျပား တခ်ပ္ မွ်မရၾကေပ။ သို႕ေသာ္ ဝက္ဆုိက္ ပိုင္ရွင္မ်ား သည္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ား ကိုရရွိသူ ရွိသကဲ့သို႕ က်ိက်ိ တက္ခ်မ္းသာသြား သူမ်ား လည္းဒုႏွင့္ေဒးရွိ၏။ ဝက္ဆိုက္ တခုသည္ အရည္အျခင္း ျမင့္မားၿပီး တန္ဘိုး ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ား၊ သို႕မဟုတ္ အမ်ား ႀကိဳက္ သီခ်င္း၊ ရုပ္ပံ၊ု ဗီဒီရို ဇတ္လမ္း၊ ဂရာဖစ္ပံု မ်ား စ သည္ ျဖင့္ လူႀကိဳက္မ်ားလာၿပီး လာေရာက္ဖတ္ရႈသူ လည္ပတ္သူ ၾကည့္ရႈသူ traffic အေတာ္ အသင့္ရွိလာ လ်င္ Google Adsense မွ ေက်ာ္ျငာမ်ား ကို တင္ခြင့္ ေပးၿပီး ယင္းေက်ာ္ျငာမ်ား ကို စာရႈသူတို႕ က ကလစ္ လုပ္လိုက္တုိင္း တျပား ႏွစ္ျပားမွ အစ တေဒၚလာ ႏွစ္ေဒၚလာ မက အစား စား ရ ၾကသည္။ ဤသို႕ျဖင့္ ဝင္ေငြအေျမာက္အျမား ကိုရရွိၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လည္း ယေန႕ေခတ္တြင္ “ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ အလာကားေပးပစ္” ဟူေသာ အဆိုကိုၾကားလာၾကရသည္။ ဤစကားမ်ိဳးသည္ paradox ေခၚ ေျပာင္းတိ ေျပာင္း ျပန္ဆန္ ေသာစကားမ်ိဳး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႕ေခတ္တြင္ မွန္ကန္ေနသည္ကိုလက္ေတြ႕ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

 

အေကာင္းဆံုး ေသာ အျခား ဥပမာတခုမွာ Khan Academy ျဖစ္သည္။ Internet ေပၚတြင္ တကမၻာလံုး မည္သူမဆိုအတြက္ အခမဲ့ပညာေရးကို ေပးကမ္းစြန္႕က်ဲသည့္ အြန္လိုင္း စာသင္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ Bill Gates ႏွင့္ အျခား ေျမာက္ျမားစြာေသာ အလွဴရွင္မ်ား က Khan Academy အြန္လိုင္းစာသင္ေက်ာင္း ရွင္သန္ေရး အတြက္ ေဒၚလာ သန္း ေပါင္း မီလီယံခ်ီ ေပးကာ ေထာက္ ပံ့ထားသည္။

 

သို႕ျဖစ္၍ “အလုပ္” “အလုပ္လက္မဲ့” ဟူေသာ ေဝါဟာရမ်ား ၏ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုျပန္လည္ စဥ္းစားၾကရေတာ့ မည္ ကဲ့သို႕ ျဖစ္ လာ ေျခၿပီ။

 

စက္မႈေခတ္ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈ ကာလတြင္ အခ်ိန္တိက်မႈ၊ အထက္လူႀကီးမ်ား ႏွင့္ ဗဟို ကိုနာခံ တတ္မႈ၊ အထက္ေအာက္ ဗ်ဴရိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး ကိုနာခံတတ္မႈ၊ တသက္တာပတ္လံုး မိမိ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္လုပ္ရာကုမၺဏီ တခု တည္း အေပၚသစၥာခံျခင္း၊ စသည္တို႕ သည္ လူတဦး ေယာက္ ၏ တသက္တာ ဘဝအာမခံခ်က္ ရရွိေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ အသစ္ေပၚထြန္းေနေသာ သတင္းေခတ္ သည္ ညဏ္စြမ္း ညဏ္စ ကို ကြ်မ္းက်င္ လိမၼာ စြာ အ သံုးျပဳႏိုင္သူ၊ ျပဳရျပင္ရလြယ္ကူ ေအာင္ ေျပာ့ေျပာင္းေသာ အယူအဆရွိ သူ၊ လ်င္ျမန္လွေသာ တကၠႏုိလိုဂ်ီ အ ေျပာင္း အလဲ မ်ား ကိုလိုက္၍ အလ်င္အျမန္ လိုက္မီ ညွိႏိုင္း ႏိုင္သူ တုိ႕ သာလ်င္ ေရရွည္တြင္ ဘဝအာမ ခံခ်က္ရ ရွိ ၾကေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ တဦးခ်င္း တကုိယ္္ေရ တကာရ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သူ၊ ေနထို္င္ လႈပ္ရွား တတ္သူ individuality၊ စြန္႕ဦး တည္ထြင္ဆန္းသစ္ ကာ စီးပြားရွာစားတတ္သူ entrepreneurialism၊ ညဏ္ စြမ္းညဏ္စ ျမင့္မားၿပီး စိတ္ကူး အိပ္မက္ ေကာင္း သူ မ်ား creative dreamers ႏွင့္ အေရးအႀကီးတကာ့ အေရးအႀကီးဆံုး အေနႏွင့္ အနာဂတ္ ဆန္သူ future-oriented တို႕ သည္ သာ ဘဝအာမခံခ်က္ ရွိၾက မည္ျဖစ္ သည္။

 

ယင္းသို႕ေသာ အရည္အေသြး တုိ႕ မွာ မည္သည့္ ကမၻာ မည္သည့္ေထာင့္တြင္ ေနထုိင္သည္ျဖစ္ေစ ယေန႕ ကမၻာသူကမၻာ သားအားလံုး ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအရည္အေသြးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ငါကေတာ့ အေမရိ ကန္ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္လို႕၊ ငါကေတာ့ ဥေရာပသားမဟုတ္လို႕ ဟူေသာ ဆင္ ေျခဆင္လက္မ်ား ေပး၍ မရေလာက္ေအာင္ ယေန႕ ကမၻာ ႀကီးတြင္ ရုရွားမွာ ပဲေနေန၊ အာဖရိကမွာပဲေနေန၊ အေမရိကန္၊ ဥေရာပ၊ အာရွ မည္ သည့္ အရပ္မွာ ေနေန ကမၻာ ႀကီးတခုလံုးမွ လူသားအားလံုးသည္ တန္းတူေသာ တူညီေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ား ကို အင္တာနက္မွ တ ဆင့္ ရယူႏိုင္ၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ တေျပးညီ ကစားကြင္း level play ground တခုကို အင္တာနက္ ကဖန္တီးေပး ထားၿပီျဖစ္သည္။ လူသား အား လံုး အတားအဆီး မရွိ က်ား၊မ၊ ျဖဴ သည္မဲသည္၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မေရြး အင္တာနက္တြင္ တန္းတူ ရည္တူ ပါဝင္ ကစားႏိုင္ သည့္ ေခတ္ျဖစ္သည္။

 

စာရင္းဇယား ႏွင့္ စစ္တမ္း မ်ား အရ သိရွိရသည္မွာ ယေန႕ကမၻာေပၚတြင္ ေနအိမ္ အေျချပဳကာ ဝမ္းစာရွာေဖြ စားေသာက္ သူဦးေရ သည္ ေန႕စဥ္ႏွင့္ အမွ် တိုးပြား မ်ားျပား လာေနသည္ဟုသိရသည္။ ဤသို႕ဆိုသျဖင့္ မ ၾကာေ တာ့ေ သာ အနာဂတ္တြင္ တ ကမၻာလံုး မွ လူသားမ်ား သည္ ဘဝ ကို ေက်ာင္း လန္းၾကရာ တြင္ ေနအိမ္ ေျချပဳ ရွာေဖြစားေသာက္ သည့္ လုပ္ငန္းတခုတည္းကိုသာ လုပ္လာၾကေတာ့ မည္ဟုမဆိုလိုပါ။ သမ ရိုး က် လုပ္ ငန္းခြင္ မ်ား သည္ မၾကာမီ ကာလတြင္ လံုးဝဥသံု ေပ်ာက္ကြယ္ သြားဖြယ္ရာ မရွိေပ။ အလုပ္ ႏွင့္ ေနအိမ္အၾကား ကူးလူးသြား လာကာ လုပ္ကိုင္စား ေသာက္ ေနသူမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။ အလုပ္လုပ္ၾကသည့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး သည္ လည္း လုပ္ငန္း ၏ သေဘာ သဘာဝ၊ ထုတ္လုပ္ သည့္ ကုန္ပစၥည္း၊ လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈ တို႕အေပၚမူတည္ၿပီး ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေသျခာေသာ အရာ တခုမွာ မိမိအေပၚမွ တစံု တဦး က ဆရာလုပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံရသည့္ အလုပ္ မ်ိဳး ကို မလုပ္ကိုင္ ပဲ တင့္တင့္တယ္တယ္ လည္း ေန လိုသူတို႕အဖို႕ ေရြးခ်ယ္ ရန္ သမရိုးက် အလုပ္ ပံုစံ တမ်ိဳး တည္း သာရွိေနေတာ့ မည္မဟုတ္ေပ။

 

ေနအိမ္ တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္း သည္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ ပ်ိဳလဲ  ပ်က္စီးျခင္း ကို အျမင့္မားဆံုး ပံုေဖၚျခင္း ျဖစ္သည္။

 

ဒီဂ်ီတယ္ ပစၥည္းမ်ား တတ္ဆင္ထားေသာ ေနအိမ္ သည္ မသန္စြမ္း မ်ား၊ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သြားသူမ်ား ႏွင့္ အိမ္ရွင္မမ်ား အတြက္ ေရြးခ်ယ္ ရမည့္ အေကာင္း ဆံုး အခြင့္ အလန္းတခုျဖစ္ေပသည္။ ယၡင္ ေခတ္ကာလ က ကုန္ထုတ္ စြမ္း အားျပည့္မီ မႈမရွိ ဟု ဆိုကာ အႏွိမ္ခံၾကရ ေသာ ဤ လူတန္း စားတို႕ အဖို႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တြင္ ေနရာေကာင္း မ်ား အသစ္တဖန္ ပြင့္ လင္းလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေနအိမ္ အေျချပဳ ဘ ေလာက္ ဂါ ဘဝသည္ သူတို႕ အတြက္ သမရိုးက် လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ လုပ္ကိုင္ သည္ ထက္ပင္ ပိုမို၍ တြင္က်ယ္ ကာ မိမိတို႕၏ ကုန္ထုတ္စြမ္း အား မ်ား ကို အျပည့္အဝအသံုးခ် လာႏိုင္ၾက မည္ျဖစ္သည္။ ေနအိမ္ ဟူသည္မွာ လည္း အျပာင္း လဲႀကီးေျပာင္း လဲလာခဲ့ၿပီ၊ ယၡင္ေခတ္အခါ ကာလ ကကဲ့ သို႕ အထီးက်န္စံေသာ ေနရာ မ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ေပ။

 

စက္မႈ ယဥ္ေက်းမႈ ကဖန္တီးခဲ့ေသာ “လူထု” သည္ ယေန႕ “အစိတ္စိတ္ကြဲသြား သည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အ သစ္ တခု” demassified society အသြင္သို႕ အလ်င္အျမန္ကူးေျပာင္းေနၿပီျဖစ္သည္။ တခိ်န္က အားေ ကာင္း ေကာင္း ႏွင့္ တည္ရွိခဲ့ေသာ ဗဟိုဦး စီးစနစ္ တုိ႕ ၿပိဳကြဲ ကာ ေလ်ာ့ နည္း အားေပ်ာ့ ေသာ ဗဟိုဦးစီး စနစ္ သည္ အစားထိုးဝင္ေရာက္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ အထက္ေအာက္ ေဒါင္လိုက္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ကြတ္ကဲသည့္ စနစ္ vertical management ေနရာတြင္ ေဘးတိုက္ အလ်ားလိုက္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ ေသာစနစ္ horizontal management သည္ အစားထိုး ဝင္ေရာက္ခဲ့ ေပ ၿပီ။ ဤျဖစ္စဥ္ ကို မည္သည့္ အင္အားစုကမွ ေျပာင္းျပန္လွန္ရန္ ၄င္း၊ လူ႕သမိုင္းဘီးႀကီး ကို အေနာက္ဖက္သို႕ ျပန္လွည့္ရန္၄င္း တတ္စြမ္း ႏိုင္ေတာ့ မည္ မဟုတ္ေပ။

 

ေနအိမ္ အတြင္း မွ အလုပ္လုပ္ ကာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ ျခင္း သည္ ဗဟိုဦးစီး စနစ္ ၿပိဳလဲ ပ်က္စီးျခင္း ကို အျမင့္မား ဆံုး ပံုေဖၚ လိုက္ ျခင္း ျဖစ္ ေပ သည္။

 

အမ်ိဳး သမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သြား သူမ်ား၊ မသန္စြမ္း သူမ်ားသည္ ၄င္း ဗဟို သို႕မဟုတ္ အထက္စီးမွ အုပ္ခ်ဳပ္ သူတဦးဦး ၏ ေလာင္းရိပ္ေအာက္တြင္ အလုပ္ မလုပ္လိုသူ မည္သူမဆိုအတြက္ ၄င္း ေနအိမ္ အတြင္း မွ လြတ္လပ္စြာ အလုပ္ လုပ္ ကိုင္စား ေသာက္ ျခင္း သည္ လူမႈေတာ္လွန္ေရး တရပ္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာလံုးႏွင့္ ခ်ီ ဆင္ႏႊဲေနၾကေသာ ဤ လူမႈ ေတာ္လွန္ေရး ႀကီးတြင္ ေျခစံုပစ္ ပါဝင္လာၾကပါရန္ တပ္လွန္႕ ဖိတ္ေခၚလိုက္ ပါသည္။

 

ေငြေၾကးအခက္အခဲ မ်ား မွ ၄င္း၊ အခ်ိန္၏ အကန္႕အသတ္မ်ား မွ ၄င္း၊ ပထဝီ ေနရာ ေဒသ ၏ ေဘာင္ခတ္ျခင္း တို႕မွ ၄င္း လြတ္ေျမာက္ လိုသူ မည္သူ မဆိုအား ဤေနရာမွ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္…….

တကမၻာ လံုးအတိုင္းအတာ ေနအိမ္တြင္း မွ အလုပ္လုပ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈႀကီးတြင္ ယၡဳပင္ပါဝင္လာၾကပါ။

“Join the World Wide Work @ Home movement NOW!”

ဝန္ခံခ်က္။ www.powerinfosumernetwork.com မွ A Brief Historical Sketch of Home အားမွီျငမ္းၿပီး ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္လည္တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply