ပထမအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ စတင္ၿပီ

0

DSC03357

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ (၈) ဖြဲ႕အၾကား သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးထား သည့္ NCA အရ ပထမအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိ ယေန႕ ဇႏၷ၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႕ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ စတင္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ တြင္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

 

ညီလာခံ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႕ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္နာယက သူရ ဦးေရႊမန္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ စား လွယ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္တုိ႕တက္ေရာက္ၿပီး အမွာစကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

 

ညီလာခံပထမေန႕တြင္ (၅) ရက္အတြင္း ေဆြးေႏြးမည့္ က႑ (၅) ခုအတြက္ အစုအဖြဲ႕မ်ား စုဖြဲ႕ျခင္း၊ သဘာပတိႏွင့္ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 

(၅) ရက္တာ ညီလာခံတြင္ ေအာက္ပါ က႑ (၅) ခုကုိ ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

၁။ ႏုိင္ငံေရး- ဖက္ဒေရစနစ္တြင္ အေျခခံသင့္သည့္ မူမ်ား

၂။ လူမႈေရး – ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားထဲမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ စြန္႕ခြါ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား ( IDPs)

၃။ စီးပြားေရး – အခြန္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္း ( Tax and Revenue Sharing)

၄။ လုံျခဳံေရး – ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးဆုိင္ရာ အေျခခံသင့္သည့္မူမ်ား

၅။ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒကိစၥရပ္မ်ား – သဘာ၀သယံဇာတဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းႏွင့္ ခြဲေ၀ျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊

Share.

About Author

Leave A Reply