ခ်င္းျပည္နယ္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၆၁ ဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

0

လာမည့္ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္ ၁၆၁ ဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ဟု သိရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ထုုတ္ျပန္ခ်က္အရ က်ီခါးၿမိဳ႕တြင္ ၁၁ ဦး၊ တြန္းဇံ ၁၀ ဦး၊ တီးတိန္ ၁၄ ဦး၊ ဖလမ္း ၁၁ ဦး၊ ဟားခါး ၁၄ ဦး၊ ထန္တလန္ ၁၆ ဦး၊ ရိေခါဒါရ္ ၁၄ ဦး၊ ေရဇြာ ၉ ဦး၊ မတူပီ ၁၃ ဦး၊ မင္းတပ္ ၁၅ ဦး၊ ကန္ပက္လက္၂၀ ဦး၊ ဆမီး ၉ ဦးႏွင့္ ပလက္၀ ၅ ဦး စုစုေပါင္း ၁၆၁ ဦးမွ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၀ ဦး (က်ီခါး ၃ ဦး၊ ထန္တလန္ ၂ဦး၊ တြန္းဇံ၊ ဖလမ္း၊ မတူပီ၊ ရိေခါဒါရ္ ႏွင့္ဆမီး ၁ဦးစီ) ပါ၀င္သည္ဟုသိရသည္။

ၿမိဳ႕ေပါင္း ၁၅ ၿမိဳ႕ရွိေသာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ စည္ပင္ေရြး ေကာက္ပြဲကို ၿမိဳ႕ ၁၃ ၿမိဳ႕တြင္ တၿပိဳင္တည္းက်င္းပ မည္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ၿမိဳ႕လ်င္ မဲဆႏၵနယ္ ၄ နယ္စီျဖင့္ စုစုေပါင္း မဲဆႏၵနယ္ ၅၂ ေနရာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ခိုင္ကမ္းႏွင့္ လိုင္လင္းပီၿမိဳ႕တြင္ စည္ပင္ဖြဲ႔စည္းမႈမပီျပင္ေသးသည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေနာင္သင့္ေတာ္ သည့္အခ်ိန္က်မွ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္။

စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ထုုတ္ျပန္ခ်က္အရ မဲဆႏၵနယ္ ၇ နယ္ (ပလက္၀ၿမိဳ႕တြင္ ၃ ေနရာ၊ ဆမီးၿမိဳ႕ ၂ ေနရာ၊ တြန္းဇံႏွင့္ က်ီခါးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ၁ ေနရာစီ)မွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္းတင္သြင္း သူ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၁ ဦးစီသာရွိသည့္အတြက္ အဆိုပါေနရာမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္မ လိုုအပ္ေတာ့ဘဲ ယင္းပုုဂၢိဳလ္မ်ား အေနျဖင့္ဥပေဒအရ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္လာၾကမည္ ဟုသိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၌ မဲေပးပိုုင္ခြင့္ရွိသူ အိမ္ေထာင္စုုဦးေရမွာ က်ီခါးတြင္ ၂၁၆၊ တြန္းဇံ ၅၆၇၊ တီးတိန္ ၂၃၆၈၊ ဖလမ္း ၁၆၉၄၊ ဟားခါး ၄၃၃၄၊ ထန္တလန္ ၁၆၂၁၊ ရိေခါဒါရ္ ၂၂၀၅၊ ေရဇြာ ၄၃၀၊ မတူပီ ၁၆၀၈၊ မင္းတပ္ ၂၁၆၄၊ ကန္ပက္လက္ ၈၂၁၊ ဆမီး ၇၀၈ ႏွင့္ ပလက္၀တြင္ ၁၃၅၇ ရွိသည္ဟု ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရသိ ရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply