ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရနွင့္ တာဝန္ရွိ သူမ်ား သိေစရန္

0

ဆလုိင္းမ်ိဳးခ်စ္ (ကန္ပက္လက္) – အစုိးရသက္တမ္းသစ္သည္ ၁ နွစ္ဘက္ နီးကပ္လာေနပီျဖစ္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရ အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု အတြက္မ်ားစြာႀကိဳးစားသည္ဟုသိရသည့္အတြက္ မ်ားစြာႀကိဳဆုိပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ အသီးသီး သုိ႔ ေျခဆန္႔ခရီးျပဳေလ့လာၾကသည္ဟုလည္းသိရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ မိမိသည္ ျပည္သူတစ္ဦး အေန ျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ျပည္သူ႔ခံစားခ်က္အမွန္ ကုိေဒ သခံ ျပည္သူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္အေျခေနကုိ အေျချပဳလ်က္ အက်ဥ္းေဖာ္ျပလုိပါသည္။ မိမိသည္ ထုိအခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္သူမ်ား ၊ ၿမိဳ႕နယ္ကုိယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား နွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရ ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ယေနအထိနား စြင့္ေစာင့္ၾကည့္ျပီး မည္သူမွ်ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ေဖာ္ ျပေထာက္ျပမွဳမရွိသည့္အတြက္ ဤသုိ႔ေထာက္ျပ ရျခင္းျဖစ္သည္။

၁။ ယခင္အစုိးရကာလအတြင္း မၿပီးေျမာက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္အစုိးရသစ္မွာ ေျဖရွင္းရန္။

လက္ရွိခ်င္းျပည္အစုိးရသည္ ခက္ခဲသည့္အေျခေနမွ အစျပဳရသည္မွာ နားလည္ပါသည္။ ယခင္အစုိးရကာ လတြင္ မၿပီးေျမာက္ သည့္စီမံကိန္းအရႈပ္အေထြးမ်ားစြာ က်န္ရွိသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အခက္အခဲ အက်ပ္အ တည္းမ်ား  ကုိ ေက်ာ္တက္သြား ရမည့္ကိစၥေတာ့ျဖင့္မဟုတ္ေပ။ အေကာင္းဆံုး ျပည္သူ နစ္နာမွဳ အနည္းဆံုး လမ္းေၾကာင္း မွ ေျဖရွင္းေရးသည္သာ အစုိးရ၏တာဝန္ဟု မိမိနားလည္ပါသည္။ မိမိလက္လွမ္းမီသည့္ စီမံကိန္း (၂)ခု အေၾကာင္း အက်ဥ္းေဖာ္ျပမည္။

(က) ခါရုိင္းေက်းရြာ အထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္း ၊ ခါရုိင္းေက်ာင္းကုိ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲအျဖစ္ တုိးျမွင့္ေပးသည္မွာ သံုးနွစ္ေလး နွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္ လည္း ယေန႔ထိ အထက္ တန္းေက်ာင္းမရွိေခ်။ အထက္ တန္းေက်ာင္းခြဲခ်ေပးသည့္ အတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္ ကုိ လည္း စီမံကိန္းအတြင္းထည့္တြင္းထားခဲ့သည္ဟုသိရ ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ တဝက္တပ်က္ က်န္ရစ္ေနသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးၾကည့္မွ စီမံကိန္း တရားဝင္ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရကုိ ခ်ေပးခဲ့သည့္ ေငြေၾကးကုိပါျပန္လည္ အပ္နွင္း ထားၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းယေန႔ထိ မည္သည့္ အသံမွ်ျပန္လည္မ ၾကားရေတာ့ဟု ရြာသူ ရြာသားမ်ားထံမွသိရသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္မရွိ ။ ဆရာမလံုေလာက္သည့္အတြက္ (၁၀) တန္းပင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း မရွိဟု သိရသည္။

(ခ) ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး ေပၚတြင္မ်ားစြာ ပတ္သက္ေနသည္မွာအားလံုးအ သိပင္ျဖစ္သည္။ ယခုနွစ္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရသစ္မွ တင္ဒါမ်ားေခၚယူၿပီး လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးအေလး ေပးခဲ့သည္မွာ ႀကိဳဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တင္ဒါမခ်ေသးမွီ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ အစုိးရကုိယ္ တုိင္ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး ၊ အစုိးရအင္ဂ်င္နီယာ မ်ားမွ မည္မွ်ကုန္က်မည္ ၊ မည္သုိ႔ဆံုးျဖတ္သင့္သည္မ်ားကုိ သိနုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ထုိသုိ႔ဆုိပါသနည္း။

ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရမွ ကန္ပက္လက္ ၿမိဳ႕နယ္ မၾကားစုရပ္ ၊ ခါရုိင္းေက်းရြာ ၊ ခါနန္း ေက်းရြာအထိ ေျမစာဖယ္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့သည္။ ခါရုိင္းေက်းရြာ နွင့္ ခါနန္းေက်းရြာၾကားတြင္ ေျမစာဖယ္ဟူသည့္အသံုးအႏႈန္ုးသည္ ျဖစ္နုိင္ေသာ္လည္း ဆုိခဲ့ပါ မၾကားစုရပ္ မွ ခါရုိင္းေက်းရြာ ၾကား (ခန္႔မွန္း ၁၅ မုိင္) မုန္းေခ်ာင္း ဟုိဘက္ဒီဘက္ ခက္ခဲလွသည့္ လမ္းေၾကာင္းသည္ လံုးဝ တူးေဖာ္ထားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ေျမစာဖယ္ ဟုတင္ဒါေခၚယူခဲ့သည္။ အူေၾကာင္းလမ္းပင္ မရွာရေသး သည့္ထုိနယ္ေျမကုိ မည္ သုိ႔ ေျမစာဖယ္မည္နည္း ။ ကုမၸဏီသည္ မည့္သည့္နည္းျဖင့္မွ် အရွံဳးခံတူးေပးမည္ မဟုတ္သည့္အတြက္ စက္ႀကီးကုိ ရသည့္နည္းျဖင့္

လိွမ့္မည္ဟုသာယံုၾကည္ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံ မ်ားသည္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု စုိးရိမ္ေနၾကရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရ အေနျဖင့္ ဦးစြာေလ့လာ သင့္ပါသည္။ ယခင္က တူးျပီးသားဟု စရင္းဝင္ခဲ့မိပါကလည္း တာဝန္ရွိသူ မ်ားကုိ ဖိအားေပးျပန္ လည္ျပင္ ဆင္ခုိင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါက ေဒသခံမ်ားသည္ ေျမစာပင္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနရအံုး မည္သာျဖစ္ သည္။ ကန္ပက္လက္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၊ စည္ပင္ေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္ ေလ့လာ ၍ျပန္လည္သင့္ျပသင့့္ ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပ လုိပါသည္။

၂။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ခရီးသြားလာေရးျဖင့္ ဝင္ေငြရရွိရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္

ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရ အေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ၊ လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ားရွာေဖြေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြက္ အထူးအေရးႀကီးလုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္အတြက္ မ်ားစြာႀကိဳဆုိမိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ CBT ေဒသအျချပဳခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည့္ မွန္ကန္ သည့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားဟု ရႈျမင္မိပါသည္။ ဦးေဆာင္သည့္ တာဝန္ရွိမ်ားကုိပါေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ဤေနရာတြင္ မိမိအေနျဖင့္ စုိးရိမ္ေထာက္ျပလုိသည့္အခ်က္ မ်ားရွိသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား တြင္က်ယ္လာေစရန္ အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အံုဟုေခၚသည့္ (Infrastructure) သည္အထူး အေရးအႀကီးသည္။ ကားလမ္းမ်ားအဆင္ ေျပေခ်ာေမြ႕ျခင္း ၊ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ား ၊ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ၊ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားကုိပါ တစ္ဆက္တည္းဦးစားေပး လုပ္ ကုိင္နုိင္မွ ခရီးသြားမ်ားစိတ္ဝင္စားမႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ညံ့ဖ်င္းအဆင့္ တြင္သာရွိေနေသးသည့္အတြက္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမည့္သူမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ပါအခက္အခဲျဖစ္ေနေသးသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ဟုိတယ္အမ်ားဆံုးတည္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕မလမ္းဟု ဆုိရမည့္လမ္းပင္ ကားတစ္စီးသာဆန္႔သည့္ အေျခေန နွင့္ ကပ္တရာတဝက္လမ္းပင္ျဖစ္ေနသည္။ ယေန႔အထိဖုန္းလုိင္း ၊ အင္တာနက္မရရွိျခင္းသည္လည္း ဝမ္းနည္းဖြယ္ေတြ႔ေနရသည္။ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးစကား ကုိျပန္လည္ေကာက္ႏႈတ္ရပါက နုိဝင္ဘာလကုန္ (၂၀၁၆) တြင္ ဖုန္း ၊ မီး အားလံုးရမည္ဟုဆုိခဲ့သည္။ ျဖစ္နုိင္ ေခ်မွာ ရာခုိင္ႏႈုန္း မွိ္န္မွိန္ ေလးမွ်သာက်န္ေတာ့ သည့္အေနအထားျဖစ္သည္။ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားေရာက္ရွိလာသည့္ အခ်ိန္ေရာက္ရွိပါကလည္း အက်ိဳးအျမတ္သည္ ေဒသခံမ်ားလက္မွ ေဝးေနရအံုးမည္သာျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ရွိ ဟုိတယ္ေျမေနရာမ်ားသည္ ခန္႔မွန္း ဧက (၈၀) ခန္႔ ရွိမည္ဟုသိရေသာ္လည္း ေဒသခံခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဟုိတယ္ တစ္လံုးမွ်ပင္ပုိင္ဆုိင္ ျခင္းမရွိေပ။

ထုိေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္အစုိးရခတ္ကာလအတြင္း ဟုိတယ္ပုိင္ရွင္မ်ားရရွိထားသည့္ အေျခေနမ်ား ကုိ ေဒသခံမ်ား မည္သည့္အရာမွမသိရဘဲ အစုိးရအေနျဖင့္ လက္ရွိပုိင္ဆုိင္ေနသည့္ ပုိင္ရွင္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ အပ္နွင္းေတာ့မည္ေလာ့။ မိမိအေနျဖင့္ ထုိေျမေနရာမ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာ အစာေၾက စြာျဖင့္ ေဒသခံမ်ား ၊ အစိုးရ ၊ ဟုိတယ္ပုိင္ရွင္မ်ား အားလံုး သေဘာတူညီထားသင့္သည္။ ထုိမွသာ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းသည္လည္း ပုိမုိထိေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔အျဖစ္မၾကံဳေစရန္ အျခားေသာၿမိဳ႕မ်ား တြင္ သတိ ထားလုပ္ကုိင္ရမည္သာျဖစ္သည္။

ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ လက္လွမ္းမွီနုိင္သည့္ ဥပမာမ်ားမွ်သာျဖစ္ၿပီး လက္လွမ္းမမွီသည့္ အခ်က္အလက္ အ ျဖစ္အပ်က္ မ်ားစြာရွိေနမည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ၊ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ား ၊ စည္ပင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၊ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား နွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးတုိ႔ သိရွိရန္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply