ဟန္ခ်က္ညီ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာဖို႔ရန္လိုုေနသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

0

By ေက၊ဟတ္ေဇာ

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည္။ ခန္႔မွန္းေျခလူဦးေရ ၄ သိန္း ၇ ေသာင္းေက်ာ္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိကာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယအေသးဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္၏ လူေနသိပ္သည္းမႈမွာ အလြန္နည္းပါးၿပီး ၎အျခင္းအရာကပင္ ခ်င္းျပည္နယ္လူထု၏ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ ေပးေနေသာ အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါသည္။

ပထ၀ီအေနအထားအရ ေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္သျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ကို ”ခ်င္းေတာင္တန္း” ဟူ၍ လူသိမ်ားပါသည္။ ေတာင္တန္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္တေလွ်ာက္ ေျမာက္မွေတာင္သို႔ သြယ္တန္းေနၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပ ၅၀၀၀ မွ ေပ ၈၀၀၀ ခန္႔အထိ ျမင့္မားကာ ေပ ၁၀၅၀၀ ခန္႔ (၃၂၀၀ မီတာခန္႔) ျမင့္ေသာ နတ္မေတာင္ (ခ) ဝိတိုုရိယေတာင္ထြတ္မွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္မ်ားမွာ က်ဥ္းေျမာင္းမတ္ေစာက္ေသာ လွ်ိဳ႕ေျမာင္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ႏိုင္ ေသာ ေျမျပန္႔အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္မွာ အလြန္ၾကမ္းတမ္းေသာေၾကာင့္ လမ္းပန္းတည္ေဆာက္ ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးတို႔တြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသျဖင့္ ေဒသခံတို႔၏ အလံုးစံုေသာဘ၀တိုးတက္မႈကို ဟန္႔တားျဖစ္ေစပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းရျခင္းက ဘာေၾကာင့္

ကုလသမဂဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP) စစ္တမ္းအရ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုထဲတြင္ အဆင္းရဲဆံုးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ခန္႔မွန္းေျခ လူဦးေရ ၄၆၅,၀၀၀ ခန္႔သာရွိသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဒုတိယလူဦးေရ အနည္းဆံုးေဒသ ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ လူဦးေရသိပ္သည္းဆနည္းပါးမႈ၊ စိန္ေခၚမႈသဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ ေတာင္စဥ္ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ အဟန္႔အတားႀကီးျဖစ္သလို တာ၀န္ယူ/ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင့္ျမင္သာျခင္းတို႔သည္လည္း ျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ လူဦးေရ ၄၅၀၀၀၀ေက်ာ္ထံတြင္ ၃ပံု ၂ပံုသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးတို႔ကို အေျခခံလုပ္ကိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေဒသတစ္ခုတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈတြင္ လူသားအရင္းအျမစ္သည္လည္း အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေနသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွိမ့္က်မႈႏွင့္ စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးမႈ တို႔ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ လူငယ္၊ လူရြယ္အမ်ားစုသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ျပင္ပႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသို႔ ထြက္ခြါၾကၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြၾကသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ သံုးခုမွ် ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားၿပီး အရပ္သားအစိုးရေခတ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရေသာ္လည္းေကာင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္းပဲ ႀကိဳးစားသေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈမရေသးသည္မွာ သိသာထင္ရွားသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အထက္က အစိုးရေသာ္လည္းေကာင္း၊ NGO၊ INGO အဖြဲ႕မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ အမွန္အကန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သဟဇာတ မျဖစ္ခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဟန္ခ်က္ ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရဘတ္ဂ်က္

လက္ရွိ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘတ္ဂ်က္ ၁၂၇၈၀၈.၄၀၆သန္း အသံုးျပဳခဲ့ရာ တစ္၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္သည့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၈၃၉၅.၉၃၇ကို ျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လမ္းတံတားေဆာက္လုပ္ျခင္းတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုမွ်ေလာက္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူကို ဘယ္ေလာက္ထိ အက်ိဳးျပဳသလဲဆိုတာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမရွိခဲ့ေပ။ ပလက္၀ၿမိဳ႕ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္ ကိုေက်ာ္ေအာင္က ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဘတ္ဂ်က္အသံုးျပဳမႈ ေျပာဆိုခ်က္အေပၚတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္တာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လမ္းဘယ္ေလာက္ပဲေကာင္းေကာင္း ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြအတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ (သို႔) စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား၏ ေစ်းကြက္မ်ားဖန္တီးေပးမႈမရွိဘူးဆိုရင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ နည္းပါးပါသည္ဟု ေျပာၾကားသြားပါသည္။ CNRWG မွ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး လ်န္ေတြာင္က” ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရက လမ္းတံတားမ်ားေဆာက္လုပ္ဘို႔ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဘတ္ဂ်က္တစ္၀က္ေက်ာ္ အသံုးျပဳေပမဲ့ ကေလး၊ ဖလမ္း၊ ဟားခါးလမ္းသာ အႀကီးအက်ယ္ျပဳျပင္ၿပီး ျပည္နယ္၏ အဓိက အခြန္ဘ႑ာရွာေဖြေပးေသာ ကေလး၊ တီးတိန္၊၊ ရိဒ္လမ္း ျပဳျပင္ရန္ အားနည္းေနပါသည္” ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနဲ႔ စိုုက္ပ်ိဳးေရးရဲ႕ အခန္းက႑

ေဒသတိုးတက္ဖို႔ရာတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တစ္ခုတည္းႏွင့္ မၿပီးေပ၊ စုိက္ပ်ိဳး/ေမြးျမဴးေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမားေရး စေသာ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ားကလည္း အေရးႀကီးအခန္း မွာပါဝင္ပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္၏လူဦးေရ ၄ သိန္းခြဲေက်ာ္ တြင္ ၂ သိန္းခြဲေက်ာ္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရး ေမြးျမဴေရးတို႔ကို အေျခခံလုပ္ကိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

တစ္ခ်ဳိ႕အမ်ားစုက တရုတ္ ထိုင္း မေလးရွားကခ်င္ စသည့္ေနရာေဒသမ်ား တြင္ အလုပ္ အကိုင္ရွာေဖြတာက တစ္မ်ဳိး အိမ္ေထာင္သည္အခ်ဳိ႕မွာ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္နီးေသာ္ ေန႔လုပ္ေန႔စားအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနရတာလည္း တစ္မ်ဳိး (အဆင္ေျပသည့္အေနအထားသို႔မရွိပါ)ၿမိဳ႕နယ္လူဦးေရကိုးေသာင္းေက်ာ္မွာ ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ေသာ လူဦးေရဟာ

ေထာက္ျပခ်င္သည့္အခ်က္မွာ ေဒသထြက္ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံထြက္ ဂမုန္႔ ႏွမ္း သရက္ နႏြမ္း ဂ်င္း ဝဥ လိေမၼာ္ စသည္မ်ား ေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေစ်းေကာင္းမရရွိျခင္းစိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရးအတြက္ သက္သာထိေရာက္သည့္ ေခ်းေငြ စနစ္ မရွိျခင္း စသည့္အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္း ေနရပ္စြန္႕ခြါကာ ျပည္တြင္း/ပ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြသူမ်ားျပားေနသည္ကိုု ေတြ႕ျမင္ၾကားသိေနရသည္။ ေဒသတစ္ခုအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပညာေရး က်န္းမာေရး လမ္းတံတား အေဆာက္အဦး မ်ားလည္းအေရးႀကီးသလိုမိသားစု လူတစ္ဦးခ်င္း ၏ ဝင္ေငြသည္လည္း အလြန္ အေရးႀကီးအခန္းမွ ပါဝင္ေနသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအစိုုးရ၊ လႊတ္ေတာ္တိုု႔ အေနျဖင့္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုုအပ္လ်က္ရွိသည္။

လမ္းတံတားနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဟန္ခ်က္ညီဖိုု႔

ခ်င္းျပည္နယ္မွာ အလုပ္အကိုင္ခြင့္လမ္း ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္၏ လုပ္သားအင္အား အမ်ားစုသည္ ျပည္မႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ထြက္ခြါၿပီး ေရၾကည္ရာ မ်က္ႏုုရာ အလုပ္ကို္င္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏အဓိကလိုအပ္ခ်က္သည္ လမ္းတံတားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးႀကီးမ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသခံမ်ား၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးမွာရရွိေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို လွ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႔စြာ ေစ်းကြက္တင္ႏိုင္ေရးကိုလည္း အေရးႀကီးပါသည္။ လမ္းတံတားတစ္ခုတည္း ဦးစားေပးၿပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ တစ္ျခားေသာ လူမႈေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ျပည္သူမ်ား၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရအေနႏွင့္ ဘက္စံုျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အလြန္အနိမ့္က်ခဲ့ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ပညာေရးျမင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး/ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း လုပ္ငန္းခ်င္းတြင္ ဟန္ခ်က္ညီညီျဖစ္ဖို႔ စဥ္းစားသင့္ေပသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သုုေတသနတစ္ခုတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဦးစားေပးေစခ်င္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ကြဲျပားျခားႏွားမႈရွိေသာ္လည္း သာမာန္အားျဖင့္ ညီမွ်ပါသည္။ UNDP အဖြဲ႕က ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္အေပၚ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လ်ပ္စစ္မီးဦးစားေပးေစခ်င္ေသာသူ ၂၂{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24}၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္တြင္ သန္႔ရွင္းေသာေရ ရရွိဖို႔ ၃၉{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24}၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ ၂၇{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24}၊ မတူပီေဒသတို႔တြင္ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ၁၃{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24} ရွိသည္ဟု အစီရင္ခံစာမွာ ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေနခ်င္းျပည္သူမ်ား၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္သည္ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး လား၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ဘာျပႆနာျဖစ္သလဲဆိုတာလည္း စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ဖို႔ လိုအပ္သည္။

UNDP ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အရ ေနအိမ္အေျခအေနကိုၾကည့္၍ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမႈကိုတိုင္းတာခ်က္အရ ဆင္းရဲေသာအိမ္ ေထာင္စုမ်ားသည္ ခ်မ္းသာ ေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားထက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းစြန္႔စားရမႈမ်ား၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးကိစၥမ်ားကို ရရွိေရး အတားအဆီးမ်ား ပိုမိုေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ၆၁{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24} ေသာ ေျဖဆိုသူအိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ အဓိက ၀င္ေငြရ လုပ္ငန္းအျဖစ္ “စိုက္ပ်ိဳးေရး” အေပၚ မွီခိုေနၾကသည္။ ဤေနရာတြင္ သတိျပဳစရာအခ်က္တစ္ခုမွာ ခ်င္းလူမ်ိဳးအေျမာက္အျမား ခ်င္းျပည္နယ္ျပင္ပတြင္ ေရာက္ရွိေနထိုင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကခန္႔မွန္းသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္ပတြင္ ေရာက္ရွိေနထိုင္ေသာ ခ်င္းလူမ်ိဳး ၂သိန္းခန္႔အပါအ၀င္ ခ်င္းလူမ်ိဳး ၇သိန္းခန္႔ ခ်င္းျပည္နယ္ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ အဓိကစီးပြားေရးျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအျဖစ္ မွီခိုေနရေသာ ခ်င္းလူထုအတြက္လည္း အခရာက်ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အေသးစားထုတ္လုပ္မႈတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့က်ေရးတို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ အိမ္ေထာင္စု၀င္မ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ေရးကို က်င့္သံုးၾကၿပီး ၎တို႔မိသားစု ၀င္မ်ား လိုအပ္ေသာ စားနပ္ရိကၡာကိုမူ လံုေလာက္စြာ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ၾကေပ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၀န္းက်င္တြင္ လူဦးေရ တိုးပြားလာျခင္း၊ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းဧရိယာမ်ား နည္းပါးလာျခင္းႏွင့္ ေျမဆီလႊာခမ္းေျခာက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင္း ရိုးရာစိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မွာလည္း အသံုးျပဳမႈက်ဆင္းလာပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ အိမ္ေထာင္စု၀င္မ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ လေပါင္းမ်ားစြာ စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ယခုအခါ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ ၃၀{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24}ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ တင္ပို႔သီးႏွံႏွင့္ ပံ့ပိုးလွဴဒါန္းေသာ ရိကၡာတို႔ကိုသာ အားထားေနရပါသည္။ အဆိုပါအျခင္းအရာမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္တည္ေဆာက္ၿပီး သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးနည္းမွာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားလြန္းျခင္းေၾကာင္းႏွင့္ အထြက္နည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာစီးပြားေရးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရန္ မသင့္ေတာ္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ တျခားသင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ငန္းခြန္ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ကုန္ထုတ္လုုပ္မႈမ်ိဳးမ်ားကို ဖန္တီးေပးရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အဓိကအခက္အခဲမွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူသံုးသပ္မိသည္။ လက္ရွိခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရ ၄သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ျပင္ပ ကေလးၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္တည္းတြင္ ခ်င္းလူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၅၅၆၆၉ (ကေလးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန ၂၀၁၇ အစီရင္ခံစာ) ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ေသာ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားထက္ ခ်င္းျပည္နယ္ျပင္ပေရာက္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးထဲတြင္ Migrant ျပသနာသည္လည္း အေရးႀကီးေသာ ျပသနာတစ္ခုျဖစ္ရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ျပင္ပသို႔ ခ်င္းလူမ်ိဳးအမ်ားစု ေရာက္ရွိျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္း အစိုးရအေနျဖင့္ မိမိခ်င္းျပည္နယ္ထဲတြင္ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးဦးစားေပးသကဲ့သို႔ တျခားအခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေခတ္သစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ျဖစ္ဖို႔အလို႔ငွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဟန္ခ်က္ညီညီျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply