အဖြဲ႔၀င္သစ္မ်ား ၀င္ေရာက္ႏိုုင္ရန္ BNI လမ္းဖြင့္

0

ႏိုုင္ငံတကာျမန္မာ့သတင္း (Burma News International- BNI) တြင္ အဖြဲ႔၀င္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္လိုုက္ျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႔၀င္အဖြဲ႔အစည္းသစ္မ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးလိုုက္ၿပီဟုသိရသည္။

အသစ္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္း ေရြးခ်ယ္လိုုက္သည့္ မူ၀ါဒေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠဌ နန္းေဖာ့ေဂက “အရင္က တိုုင္းရင္းသားအေျချပဳ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းေတြကိုပဲ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခဲ့ရာကေန ေဒသ အေျချပဳ မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းေတြကိုပါ အဖြဲ႔၀င္ သတ္မွတ္ခ်က္ထဲမွာ ျပင္ဆင္ထည့္သြင္းခဲ့တာဟာ အဖြဲ႔၀င္ သစ္ေတြအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးဖိုု႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာသည္။

ႏိုုင္ငံတကာျမန္မာ့သတင္း (BNI) အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႔၀င္အယ္ဒီတာမ်ား၏ (၂၆) ႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းတြင္ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ တိုုင္းရင္းသားမီဒီယာ မူ၀ါဒမ်ားေပၚေပါက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားသတင္း သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခု ေပၚေပါက္လာေရးႏွင့္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနသည့္ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာညီလာခံကိုု အႏွစ္သာရရွိရွိ က်င္းပႏိုုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ေတြက တိုုင္းရင္းသား မီဒီယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ လုုပ္ငန္းေတြကို အားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ လုုပ္သြားဖိုု႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနေသးေတာ့ ပံ့ပိုးမႈေတြ ရမယ္ဆိုရင္ ပိုုၿပီး ျမန္ျမန္ လုုပ္ႏိုုင္မွာေပါ့့” ဟု အသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဂ်-စန္းသဲ ကေျပာသည္။

တဆက္တည္းမွာပင္ ဘီအဲန္အိုင္အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ားအေနျဖင့္ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုုင္ရာ သတင္းမ်ားကို ပိုုမိုေစာင့္ၾကည့္ေရးသားသြားရန္လည္း ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္ခဲ့ၾကသည္။ ေျပာင္းလဲလာသည့္ အေျခအေနႏွင့္အညီ ႏိုုင္ငံတကာျမန္မာ့သတင္း (BNI) သည္ တိုုင္းရင္းသား အေျချပဳ ရုုပ္သံအစီအစဥ္မ်ားကို ရိုုက္ကူးထုုတ္လုုပ္မႈမ်ား တိုုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သြားရန္လည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

BNI ကိုု တိုုင္းရင္းသားအေျချပဳ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ေဒသအေျချပဳ သတင္းမီဒီယာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ သတင္းထုုတ္ျပန္မႈႏွင့္ သတင္းမီဒီယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုုပ္ေဆာင္ေန ေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ယခု (၂၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အယ္ဒီတာ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းတြင္ Development Media Group (DMG) ကို အဖြဲ႔၀င္သစ္အျဖစ္ လက္ခံခဲ့သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply