လူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ရိေခါဒါရ္ IPRD ႏွင့္ ေဒသခံ NGO မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

0

ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဌာန၊ ရပ္ကြက္လူငယ္ ႏွင့္ NGO မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕နယ္ရွိ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ တစ္ႏွစ္စာ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကမည္ဟု သိရသည္။ 

အဆိုပါ စီမံကိန္းမွာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာလ မွ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလ အထိ တစ္ႏွစ္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမွဴး ဦးလာလ္ပက္ေလာမ္က ေျပာသည္။ 

“အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အသိပညာဗဟုသုတ ပိုမိုႀကြယ္ဝလာေစေရး၊ စာဖတ္သည့္အေလ့အထ ေကာင္းရရွိေရး၊ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းရတနာမ်ားေပၚထြန္းလာေစေရး ႏွင့္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္အားစူးစမ္းေလ့လာတတ္ေစေရး ျဖစ္တယ္” လို႕ ဦးလာလ္ပက္ေလာမ္က ေျပာသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ အဓိက မ႑ိဳင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္းတို႕ျဖစ္ၿပီး ယခုလို လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို ေရွ႕ဆက္ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္ပါက အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈမ်ားကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႕ ဆက္ေျပာသည္။ 

ယခုလို တစ္ႏွစ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေသာအရာမ်ားမွာ ေရာင္စံုျခယ္ျခင္း၊ ပံုဆြဲျခင္း၊ ကဗ်ာရြက္ဆိုျခင္း၊ စာစီစာကံုးၿပဳိင္ပြဲ၊ ဗဟုသုတ အေမးအေျဖ ေျဖဆိုျခင္း၊ ပံုေျပာျခင္း၊ အဂၤလိပ္စာလံုးၿပဳိင္ျခင္း၊ Debate အစီအစဥ္ ႏွင့္ စာရြက္ျဖင့္ ပံုမ်ားဆြဲျခင္း စသည့္ ၿပဳိင္ပြဲမ်ားကို ရန္ပံုေငြအေပၚမႈတည္ၿပီး တစ္လလွ်င္ သံုးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply