၂၀၂၅-၂၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ (၁၀၀) ေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမည္

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေက်းရြာေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္သည္ လာမည့္ ၂၀၂၅ – ၂၀၂၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဓာတ္အားေပးစနစ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိႏိုင္မည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ကေျပာသည္။

ၾသဂုတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔ က်င္းပသည့္ ဒုတိယအၾကိမ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၁၃) ၾကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄) ဦးဇုန္လွယ္ထန္းမွ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္တစ္ျပည္လံုး မီးလင္းေရး ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အညီ ဖလမ္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွေက်းရြာမ်ားအားလံုး လွ်ပ္စစ္မီးရရိွႏိုင္ေရးႏွစ္အလိုက္ မည္ကဲ့သို႔ စီမံကိန္းေရးဆြဲထားသည္ကို သိရိွလိုျခင္း ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္မွ ထိုသို႔ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဓာတ္အားစနစ္ျဖင့္ ဓာတ္အားျဖန႔္ျဖဴးႏိုင္ေရး ေရးဆြဲထားေသာ စီမံခ်က္အရ စာရင္းရွိေက်း႐ြာ (၁၆၇) ႐ြာအနက္ ေက်း႐ြာစုစုေပါင္း (၁၀၅) ႐ြာ ဓာတ္အားစနစ္ျဖင့္ မီးလင္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ က်န္ေက်း႐ြာ (၆၂) ႐ြာမွာ ေက်း႐ြာမ်ားစုဖြဲ႕မႈမရွိဘဲ ျပန႔္က်ဲစြာတည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေက်း႐ြာမ်ား၏ ေျမျပင္တည္ရွိမႈအေနအထားအရလည္းေကာင္း ဓာတ္အားစနစ္ ျဖင့္ ဓာတ္အားေပးႏိုင္ေရးေဆာင္႐ြက္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ေက်း႐ြာမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေနေရာင္ျခည္ (သို႔) အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံကဲ့သို႔ေသာ ဓာတ္အားစနစ္ျပင္ပ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မီးလင္းေရးေဆာင္႐ြက္ေပးမည္’’ ဟု ဒု-၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်း႐ြာေပါင္း (၁၆၇) ႐ြာ တည္ရွိၿပီး လက္ရွိကာလအထိ ေက်း႐ြာေပါင္း (၁၅) ႐ြာအား ဓာတ္အားစနစ္မွ ဓာတ္အားျဖန႔္ျဖဴးေပးလ်က္ရွိၿပီး၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရရန္ပုံေငြျဖင့္ မီးလင္းေရးေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ေက်း႐ြာ (၂) ႐ြာရွိသည့္အတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အကုန္တြင္ ဓာတ္အားစနစ္ျဖင့္ မီးလင္း သည့္ ေက်း႐ြာ (၁၇) ႐ြာ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္ဟု ၀န္ႀကီးကဆက္ေျပာသည္။

ဗားလုံေက်း႐ြာအပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်း႐ြာမ်ား စုစုေပါင္း (၂၇) ႐ြာ ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္ ၆၆/၁၁ ေကဗြီ ၅ အမ္ဗြီေအ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံ (၁) ႐ုံကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အတြင္း JICA ေခ်းေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ တလန္းဇာရ္ေက်း႐ြာအပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်း႐ြာမ်ား စုစုေပါင္း (၁၈) ႐ြာ ဓာတ္အား ရရွိေရးအတြက္ ၆၆/၃၃ ေကဗြီ ၁၀ အမ္ဗြီေအ ခြဲ႐ုံ (၁) ႐ုံႏွင့္ ၆၆/၁၁ ေကဗြီ ၅ အမ္ဗြီေအ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံ ၁ ႐ုံ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ စေတာမ္ေက်း႐ြာအပါ အဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်း႐ြာမ်ား စုစုေပါင္း (၄၃) ႐ြာ ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္ ၃၃/၁၁ ေကဗြီ ၅ အမ္ဗြီေအ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံ (၁) ႐ုံ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲ လ်ာထားၿပီးျဖစ္၍ ေက်း႐ြာေပါင္း (၈၈) ႐ြာ ႏိုင္ငံေတာ္ဓာတ္အားစနစ္ျဖင့္ ထပ္မံဓာတ္အားရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ဒု-၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply