ကေလးၿမဳိ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ရရွိ

0

By မိုးေက်ာ္ – စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (၅၂) ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးရန္ပံုေငြမွ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္တိတိရရွိေၾကာင္း ကေလးၿမဳိ႕နယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးေအးမူ (ခ) ရွာမ္းမီးထံမွသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ကေလးၿမဳိ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးရန္ပုံေငြသံုးစြဲရန္၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးရန္ပံုေငြ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္သံုးစြဲျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၇၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) အရ ခြင့္ျပဳမိန္႕ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ကေလးၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ တင္ျပထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ကေလးၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေရရရွိေရးလုပ္ငန္း (၄) ခုအတြက္ က်ပ္သိန္း (၆၁.၀၀)၊ ေက်းလက္ လမ္း/တံတားလုပ္ငန္း (၄၄) ခုအတြက္ က်ပ္သိန္း (၈၂၀.၀၀)၊ ျပည္သူလူထူအမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ အျခားလုပ္ငန္း (၄) ခု အတြက္ က်ပ္သိန္း (၈၉.၀၀) ႏွင့္ အေထြေထြအသံုးစရိတ္အတြက္ က်ပ္သိန္း (၃၀.၀၀) ျဖစ္သည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးကာလမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႕အထိျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထူႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္အေကာင္ထည္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။

ကေလးၿမဳိ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ က်လာေသာေငြေၾကးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အုပ္စု/ေက်းရြာမ်ားထံ မၾကာမီ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply