ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းထုတ္

0

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေငြလံုးေငြရင္းဘ႑ာေငြမ်ား ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ခြဲေ၀ရာတြင္ ကြာဟမႈရွိေနသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနလင္းေအာင္းက ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း အ႒မေန႔တြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ႏွစ္စဥ္အလိုက္ ဘတ္ဂ်က္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါက ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္တို႔သည္ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေငြအမ်ားဆံုးရရွိေလ့ရွိၿပီး ၎တို႔ရရွိသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ အျခားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက အလြန္ကြာဟမႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ခြဲေ၀ခ်ထားေပးသည္ကို သိရွိလိုသည့္အြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးေနလင္းေအာင္ကေျပာသည္။

“၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္က က်ပ္ ၃၄ ဘီလ်ံ၊ ထန္တလန္က က်ပ္ ၁၇ ဘီလ်ံ၊ မတူပီက ၁၂ ဘီလ်ံ ၊ ဖလမ္းက ၁၀ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာလဲ ဟားခါး၊ဖလမ္း၊ထန္တလန္၊ မတူပီ ဒီေလးၿမိဳ႕နယ္ပဲ အမ်ားဆံုးရပါတယ္ ၂၀၁၈ ဧၿပီကေန စတက္ဘာလအထိ ၆ လဘတ္ဂ်က္မွာလည္း ဟားခါး၊ ထန္တလန္၊ မတူပီ ဒီၿမိဳ႕ေတြပဲ အမ်ားဆံုးရတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္ ဒီလိုပါပဲ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာလည္း ဒီၿမိဳ႕နယ္ေတြဟာ ဘတ္ဂ်က္အမ်ားဆံုးရတာကို သိရွိရပါတယ္’’ ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဦးေနလင္းေအာင္က ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အထက္ပါၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ရရွိသည့္ ဘတ္ဂ်က္ ပမာဏသည္လည္း အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လ်င္အလြန္ကြာ ဟမႈရွိသည္ဟု ေတြ႔ရွိရသည္ဟု ဦးေနလင္းေအာင္ကေျပာသည္။

“၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္ရမယ္ဆိုရင္ ဟားခါးၿမိဳ႕ရတဲ့ဘတ္ဂ်က္ဟာ ၃၄ ဘီလ်ံေလာက္ရွိတဲ့အတြက္ တြန္းဇံ တို႔ ကန္ပက္လက္တို႔ရတဲ့ဘတ္ဂ်က္ထက္ ၈ ဆ နီးပါးေလာက္ကြာတယ္ ေျပာခ်င္တာက ဟားခါးတစ္ႏွစ္ရတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ဟာ ကန္ပက္လက္ တြန္းဇံ ၈ ႏွစ္ရတဲ့ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ညီမွ်ပါတယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ထန္တလန္နဲ႔ မင္းတပ္ခရိုင္ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ရတဲ့ဘတ္ဂ်က္ဟာ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ရတဲ့ဘတ္ဂ်က္ထက္ ၃ ဆနီးပါးေလာက္ ကြာဟေနပါတယ္ ေနာက္တစ္ခုက ဖလမ္းခရိုင္ နဲ႔ မင္းတပ္ခရိုင္ျဖစ္ပါတယ္ ခရိုင္ၿမိဳ႕ျခင္းတူတာေတာင္မွ ဖလမ္းခရိုင္က မင္းတပ္ထက္ ၂ ဆနီးပါးေလာက္မ်ားေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္’’ ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေနလင္းေအာင္ကေျပာသည္။

အဆိုပါေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကိုယ္စားေျဖၾကားေပးရာတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ခရိုင္/ ၿမိဳ့နယ္စီမံခန္႔ခြဲမွု ေကာ္မတီ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ခရိုင္/ၿမိဳ့နယ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းျပဳစုေရးဆြဲကာ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္မ်ား ကို ၿမိဳ့နယ္တစ္ၿမိဳ့နယ္ခ်င္းစီအလိုက္ ခြဲေဝခ်ထားရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး က႑အလိုက္ လိုအပ္ခ်က္၊ ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးမွုဦးစားေပးအစီအစဥ္ တို့ႏွင့္ အညီ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ခြဲေဝလ်ာထားၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို့ တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူ၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္မွ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ခ်ေပးေသာ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုး စရိတ္မ်ားမွာ ဟားခါးျမိဳ႕နယ္ အတြက္ က်ပ္ေငြသန္း ၂၂၈၉၃၊ မတူပီျမိဳ႕နယ္အတြက္ သန္း ၁၇၃၃၀၊ ဖလမ္းျမိဳ႕ နယ္အတြက္ သန္း ၁၃၉၇၀၊ မင္းတပ္ျမိဳ႕နယ္အတြက္ သန္း၁၃၁၀၈၊ ထန္တလန္ျမိဳ႕နယ္အတြက္ သန္း ၁၀၆၆၃၊ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္အတြက္ သန္း ၉၅၅၁၊ တီးတိန္ျမိဳ႕နယ္အတြက္ သန္း ၉၂၆၄၊ တြန္းဇံျမိဳ႕နယ္အတြက္ သန္း ၇၃၈၀၊ ကန္ပလက္ျမိဳ႕နယ္အတြက္ သန္း ၆၇၄၇ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ဘက္ဂ်က္မွ ခ်ေပးေသာ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္မ်ားမွာ ဟားခါးျမိဳ႕နယ္အတြက္ က်ပ္ေငြသန္း ၃၁၇၆၉၊ မတူပီျမိဳ႕နယ္အတြက္ က်ပ္ေငြ သန္း ၁၇၉၈၃၊ ဖလမ္းျမိဳ႕နယ္အတြက္ က်ပ္သန္း ၁၄၆၇၅၊ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္ အတြက္ က်ပ္သန္း ၁၄၅၅၆၊ ထန္တလန္ျမိဳ႕နယ္အတြက္ က်ပ္သန္း ၈၀၃၄၊ တြန္းဇံျမိဳ႕နယ္က်ပ္သန္း ၇၇၈၆၊ တီးတိန္ျမိဳ႕နယ္အတြက္ က်ပ္သန္း ၆၅၆၁၊ မင္းတပ္ျမိဳ႕နယ္အတြက္ က်ပ္သန္း ၅၀၉၉၊ ကန္ပလက္ျမိဳ႕နယ္ တြက္က်ပ္သန္း ၃၈၅၄ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတည္း၏ ဘတ္ဂ်က္သည္ ကန္ပက္လက္၊ မင္းတပ္ႏွင့္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ သံုးခုေပါင္း ဘတ္ဂ်က္ထက္ ပိုမ်ားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply