ခ်င္း-ဗမာခ်စ္ၾကည္ေရးညီလာခံ (၁၉၄၇)

0

ေရး – ဆလိုင္းဗန္က်ဴံးလ်န္(ယူေက)

လြန္ခဲသည့္ ၇၂ ႏွစ္၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ ခ်င္း-ဗမာ ခ်စ္ၾကည္ေရးညီလာခံအား ထီးလင္းတြင္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းခ်စ္ၾကည္ေရးပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္ တိုင္ တက္ေရာက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေသာ္လည္း ေတာင္တန္းေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ားကုိ စံုစမ္းရန္ ေရာက္လာၾကသည္႔ ၿဗိတိသ်ွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္အေၾကာင္းဖန္လာသည္႔ အတြက္ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳအား ခ်င္း-ဗမာခ်စ္ၾကည္ေရး ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ပန္ၾကား ေစလႊတ္ခဲ့ရသည္။

ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဦးဝမၼသူးေမာင္း ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ညီလာခံတြင္ လူထုအင္အား တစ္ေသာင္းေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၈-၃-၄၇ ရက္ေန႔ထုတ္ Reuter သတင္းဌာနမွလည္း တုိက္သူႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ ခ်င္းလူထုသံုးေထာင္ေက်ာ္တို႔သည္ ထီးလင္းတြင္ က်င္းပသည္႔ ခ်င္း-ဗမာခ်စ္ၾကည္ေရးညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္တြင္ ပါ၀င္ေရးကုိ ဖ.ဆ.ပ.လ အဖြဲ႔ႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။

ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳက ယခုအခမ္းအနားတြင္ ခ်င္းလူထုမ်ား ဒီထက္မကေသာ လူဦးေရမ်ားျဖင့္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း…. သို႔ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ ေယာက္က ခ်စ္ၾကည္ေရးညီလာခံပ်က္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦး၀မၼသူးေမာင္းလည္း ဆံုးပါးသြား ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္႔ ေကာလဟလ သတင္းမ်ားေၾကာင့္သာ လူမမ်ားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိခဲ့ပါ သည္။

ခ်င္းတိုက္သူႀကီးမ်ားသည္လည္း ဦး၀မၼသူးေမာင္းႏွင့္ ထီးလင္းတြင္ ေတြ႔ဆံုသည္႔အခါမွသာ သူတို႔ၾကားသိထားသည္႔ သတင္းမ်ားသည္ ေကာလဟလမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာသို႔ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ဟားခါးနယ္မွ ဦးဇာဟူး(ဇိုခြာရြာ)ႏွင့္ ဦးလ်န္ကာရ္ တို႔သည္လည္း ထီးလင္းညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ခ်င္း-ဗမာခ်စ္ၾကည္ေရး ထာဝစဥ္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး အထိမ္းအမွတ္ေက်က္တိုင္ကုိ စုိက္ထူခဲ့ရာ ဦး၀မၼသူးေမာင္းႏွင့္ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိတုိ႔မွပူးတြဲ အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

ထိုညီလာခံတြင္ ဒီးဒုတ္ဦဘခ်ိဳေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ “ကမၻာေပၚရွိ လူမ်ိဳးတိုင္းသည္ မည္သည္႔တိုင္းျပည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံပင္မဆို အဘယ္လူမ်ိဳး ကၾကီးသည္၊ ငယ္သည္၊ နိမ့္သည္ဟူ၍မရွိ ကြာျခားခ်က္တစ္ခုသာရွိုသည္။ ထိုအခ်က္မွာ ထိုလူမ်ိဳးအဖို႔ အခြင္႔အေရး(ရမွဳ)ႏွင့္ အေလ့အက်င့္(ရွိမွဳ)သာျဖစ္သည္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ ထို႔ေနာက္ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳက ဗမာျပည္မႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာေနထိုင္လိုသည္႔ ခ်င္းတို႔၏ ရိုးသားမွဳသည္ ဤညီလာခံမွ ထင္ရွားေစပါတယ္။

ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႔အေၾကာင္း ေျပာရမည္ဆို လွ်င္လည္း ခ်င္းေတာင္တြင္ ျပည္သ႔ူရဲေဘာ္တပ္သား ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႔တြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ၾကေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply