ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔ (၂) လ ထပ္တိုး

0

By လားႏြြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္တြင္ နယ္ေျမလံုျခံဳေရး တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရိွေသးဟုဆိုကာ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၄၄) ညမထြက္ရအမိန္႔ကို (၂) လ ထပ္တိုးလိုက္သည္ဟု ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔က ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးက ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (ေအေအ) တပ္ဖြဲ႔တို႔ စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာေဒသ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ကစ၍ ညမထြက္ရအမိန္႔ကို (၂) လတိတိထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔က သက္တမ္းကုန္ဆုံုးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္၏ နယ္ေျမလံုျခံဳေရးအေျခအေနသည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိေသးသည့္အတြက္ ညမထြက္ရအမိန္႔ကို ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔ကစ၍ (၂) လအထိ ထပ္မံထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၎အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္အတြင္း မည္သူမဆို ည (၆) နာရီမွ နံနက္ (၆) နာရီအတြင္း အမိန္႔တစ္စံုတရာမရွိဘဲ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ရိွသူမွအပ သြားလာလႈပ္ရွားျခင္းမျပဳေၾကာင္း ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းမၾကီးမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူသြားရာလမ္း၊ လမ္းသြယ္၊ လမ္းၾကား အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အဦးေနရာမ်ားတြင္ ဆူပူလႈံ႕ေဆာင္လိုေသာရည္ရြက္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈတစ္စံုတစ္ရာ က်ဴးလြန္လိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လူ (၅) ဦးသို႔မဟုတ္ (၅) ဦးထက္ပို၍ျဖစ္ေစ စုေ၀းျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း၊ ဟစ္ေအာ္ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း၊လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျပဳျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ရန္အကယ္၍ အဆိုပါတားျမစ္ခ်က္မ်ားက္ို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ဟု ပါရိွသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply