မင္းတပ္ျမိဳ႕တြင္ ၀ိဇၨာသိပၸံေကာလိပ္စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္ ဘ႑ာေငြ က်ပ္သန္း (၃) ေထာင္ေက်ာ္လ်ာထား

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ျမိဳ႕တြင္ ၀ိဇၨာသိပၸံေကာလိပ္တစ္ခု စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာေျမကြက္မ်ားလည္းရိွထားျပီးျဖစ္ကာ ဘ႑ာေငြက်ပ္သန္း (၃) ေထာင္ေက်ာ္လ်ာထားေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းေမာ္ကြန္းကေျပာသည္။

စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔ က်င္းပေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၃) ၾကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ မင္းတပ္ျမိဳ႔႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ဦးေနလင္းေအာင္မွ မင္းတပ္ျမိဳ႕တြင္ ၀ိဇၨာသိပံၸ တကၠသိုလ္ သို႔မဟုတ္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း(၁) ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရိွ၊ မရိွေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းေမာ္ကြန္းမွ ထိုသို႔ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ျမိဳ႕တြင္ ၀ိဇၹာသိပၸံေကာလိပ္တစ္ခု စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွုျပီးေျမလည္း ရရိွျပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဘ႑ာေငြအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ျပီးျဖစ္သည့္ အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ ေနျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း” ဟု ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းေမာ္ကြန္းကေျပာသည္။

၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ႏွစ္လံုး ေငြက်ပ္ ၁၂၆၄.၆၄၀ သန္း၊ ဆရာဆရာမေဆာင္ ႏွစ္ထပ္ႏွစ္လံုး က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၄၇.၂၀ သန္း၊ ေျခာက္ခန္းတြဲ တစ္ထပ္၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ႏွစ္လံုးေငြက်ပ္ ၂၄၀ သန္း၊ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၀၀ ဦးဆံ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအိပ္ေဆာင္ ႏွစ္လံုးေငြက်ပ္ ၁၃၁၂ သန္း၊ ေရ၊မီး၊ေျမယာ ျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ က်ပ္ ၃၉၀ သန္းလ်ာထားျပီး စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၃၇၅၃.၈၄ သန္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

တကၠသိုလ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းႏွစ္အရ တစ္ဆင့္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ျပီး အျမန္ဆံုးေရွးရႈေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ကာ ဘ႑ာေငြ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ညိွႏႈိင္းျပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းေမာ္ကြန္းကေျပာသည္။

၀ိဇၹာသိပံၸေကာလိပ္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ဟားခါးျမိဳ႕တြင္တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ထားျပီျဖစ္ျပီး ယခုဖြင့္လွစ္မည့္ ၀ိဇၨာသိပၸံေကာလိပ္သည္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ပထမဆံုး ၀ိဇၨာသိပၸံေကာလိပ္ျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply