အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မဆုတ္မနစ္ပါ၀င္ပံ့ပိုးၾကရန္ ခ်င္းျပည္သူမ်ားကို CNF တိုုက္တြန္း

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) ၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မဆုတ္မနစ္ပါ၀င္ပံ့ပိုးၾကရန္ ခ်င္းျပည္သူလူထုတရပ္လံုးကို ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) မွ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားေန႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦးက ယမန္ေန႔က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး ခ်င္းျပည္သူတရပ္လံုးကို ထိုကဲ့သို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးအက်ိဳးစီးပြားကိုဦးထိပ္ထားလ်က္ ကိုယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္ျပန္လည္ရရိွ ေရးဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျပန္လည္ထြန္းကားေရးတို႔အတြက္ (၇၁) ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔တြင္ အားသစ္ေလာင္ျပီး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး(CNF) ၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မဆုတ္မနစ္ ပါ၀င္ပံ့ပိုးၾကရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္သည္ဟု ၎တို႔၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးသည္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေရးအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သည့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔ ရသင့္ရထိုက္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္ရရိွျပီး ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ခ်င္းျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္ၾကာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု CNF က ဆိုသည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔၏ အႏွစ္သာရမွာ ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုးသည္ ခ်င္းလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ ျပသျခင္း၊ အမ်ိဳးသားဂုဏ္အင္လကၡဏာကိုထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကားျခင္း၊ အမ်ိဳးသားေသြး စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအမ်ဴိးသားေရးအႏွစ္သာရမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ကိုအဆံုးသတ္ၿပီး အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ေသာ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွတဆင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္အမ်ဴိးသားတန္တူမႈရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္သြားၾကရမည္ဟု CNF ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply