ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္း ဥပေဒေၾကာင့္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ား လက္လြတ္ရံႈးဆံုးႏုိင္ဟု ခ်င္းေတာင္သူမ်ားကြန္ယက္ေျပာ

0

By လားႏြန္ – ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ (၂၀၁၂ ႏွင့္ ၂၀၁၈) သည္ ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမယာမ်ားကို ပိုင္ရွင္မဲ့အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္မ်ားကို လက္လြတ္ရွံဳးဆံုးမႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ခ်င္းေတာင္သူမ်ားကြန္ယက္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယင္းဥပေဒသည္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ခ်င္းရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိေစရန္ႏွင့္ ခ်င္းဓေလ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ေျမယာတိုင္းတာျခင္း၊ နယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာအခြင့္အေရး ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ဥပေဒျဖစ္သည့္အတြက္ ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းသင့္သည္ဟု ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ ခ်င္းေတာင္သူမ်ားကြန္ယက္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်င္းေတာင္သူမ်ားကြန္ယက္မွ တာ၀န္ရွိသူ ေဒၚမိုးမိုးက “ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းဥပေဒက တကယ့္တကယ့္ထြက္လာ လို႔ရိွရင္ေတာ့ ခ်င္းေတာင္သူေတြဘက္က တအားၾကီးကိုနစ္နာပါမယ္ ေနာက္ျပီးေတာ့ ေက်းရြာပိုင္တဲ့ေျမေနရာေ တြရိွတယ္ေလ အဲဒီေျမေနရာဆိုလို႔ရိွရင္ အကုန္လံုးက ဒီေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းဥပေဒနဲ႔သာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရလုပ္ခ်င္သလိုလုပ္လို႔ရတဲ့ ပံုစံျဖစ္သြားလိုက္မယ္ က်မတို႔ခ်င္းေတာင္သူေတြအတြက္ေပါ့ေနာ္ တအားနစ္နာတယ္ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ က်မတို႔ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ကတည္းကကိုယ့္ဥပေဒနဲ႔ရိွျပီးသားေလ’’ ဟု ေျပာသည္။

ခ်င္းေတာင္သူမ်ားကြန္ယက္ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔က ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ငင္းသဲေက်းရြာ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးကိုလည္း က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ခ်င္းျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္မ်ား ေခတ္ အဆက္ဆက္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေနမႈကို ပိုမိုအားေကာင္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္ရန္ ရိုးရာဓေလ့ေျမယာက်င့္သံုးမႈ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးသလဲ ငင္းသဲေက်းရြာ၏ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာက်င့္သံုးမႈေဖာ္ထုတ္ျခင္း စာအုပ္ ကိုလည္း ခ်င္းေတာင္သူမ်ားကြန္ယက္က ထုတ္ေ၀ခဲ့ၾကသည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုိင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့ၾကၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔က အစိုးရကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းေတြကို အသံုးျပဳေနသည့္ လူပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒထုတ္ျပန္ၿပီး (၆) လအတြင္း သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီကို ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ခ်င္းေတာင္သူမ်ားကြန္ယက္ကို လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာဆိုင္ရာအသိပညာေပးမႈမ်ားကို အဓိကလႈပ္ရွားေနသည့္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply