ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရမည့္ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳမူႏွင့္ ေလးစားယုံၾကည္မူ

0

By – Lian Tuang – ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး “ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ပဲ တက္တက္ ဒီထက္ပိုျပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး” လုိ႕ အစိုးရ ေျပာေရး ဆုိခြင့္ရွိသူ ၀န္ၾကီး ဦးစိုးထက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ရက္ေန႕တြင္ ေျပာၾကားသည့္ သတင္းကို ဖတ္ရပါသည္။

အစပုိင္းတြင္ ၀န္ၾကီး၏ ေျပာဆုိုမႈမွာ မွန္ကန္မႈ မရွိပဲ စိတ္ထဲ႐ွိရာ ေလွ်ာက္ေျပာေနသည္ သို႕မဟုတ္ ဟာသ ေတာ္ေတာ္ေျပာတတ္တာပဲ ဆိုျပီး မိမိစိတ္ထဲတြင္ ဆင္ျခင္ သံံုးသပ္မိပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း အခ်ိန္ယူျပီး ေသခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္လုိက္ေသာအခါ ၀န္ၾကီး၏ ေျပာဆိုမႈသည္ ဟာသတစ္ပုဒ္ မဟုတ္ခဲ႔သလို မွားယြင္းေသာ ေျပာဆိုမႈ မဟုတ္မွန္းကို တျဖည္းျဖည္း သေဘာေပါက္ခဲ႔ပါသည္။

အမွားအမွန္ ေရာေထြး

မိိမိသည္ ျမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါး အပါအ၀င္ ျမိဳ႕နယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လြန္ခဲ႕တဲ႕ တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္း ေရာက္ခဲ႔ဖူးသည္ ျဖစ္ရာ ျမိဳ႕နယ္ အမ်ားစုသည္ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားေလာက္ေအာင္ တုိးတက္ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားသည္ ေန႕ခ်င္းညခ်င္း တိုးတက္ ၾကီးပြားေနသည္မွာ မ်က္ျမင္ေတြ႕႐ွိ္ရပါသည္။

ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ၾကီးပြား ခြင့္ရခဲ႔ေသာ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားဖက္မွ ၾကည့္မည္ဆိုပါက မည္သည့္ ပါတီ၊ မည္သည့္ အစိုးရ တက္တက္ ယခုအစိုးရေလာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ အမွန္တရား ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၀န္ၾကီး၏ ေျပာစကားသည္ ဟာသတစ္ခု သာ မဟုတ္ပဲ အမွား အမွန္ ေရာေထြးေနေသာ သေဘာ ျဖစ္ေနသည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။

ေစတနာျဖင့္သာ

တစ္ဆက္တည္းတြင္ဤသို႕ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး မညီမွ်မႈ၊ ဘ႑ာခြဲေ၀မႈ မညီမွ်မႈ ၾကီးမားလြန္းေနသည္မွာ အစိုးရတစ္ဖြ႔ဲတည္း၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ မဟုတ္မွန္းလည္း သေဘာေပါက္ခဲ႔ပါသည္။ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ သူတို႕၏ လုပ္ေဆာင္မႈတုိင္းတြင္ ေစတနာ အရင္းခံျပီး မိမိတတ္ႏုိင္သေလာက္ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ သံသယ မရွိ ယံုၾကည္ခဲ႕ပါသည္။

မိမိ အပါအ၀င္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အစိုးရ၏ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အလ်ဥ္းသင့္သလို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္လာႏိုင္သည္အထိ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ ပံ႕ပိုး ကူညီျခင္း၊ ဖိအားေပး ဆြဲေဆာင္ျခင္း မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ႕ျခင္းကိုလည္း ၀န္ခံရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႕ေသာ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျခင္း၊ ေျပာဆို ေရးသားျခင္းသည္ အစိုးရအား ျပစ္တင္ခ်င္တဲ႕သေဘာ၊ လက္ညိႈးထိုး အကုန္လြႊဲခ် ခ်င္တဲ႔သေဘာ မဟုတ္ပဲ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခု၊ အေရြ႕တစ္ခုကို ပီပီျပင္ျပင္ ျမင္ေတြ႕လိုေသာ ဆႏၵမ်ားျဖင့္ ေျပာဆိုေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း အစိုးရ အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္၏ အႏွစ္သာရ တစ္ခုျဖစ္ေသာ အခ်င္းခ်င္းၾကား ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို အေလးထား ဂရုျပဳမႈ မရွိခဲ႕သည္မွာလည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ ၾကံဳေနရပါသည္။

အတိုက္အခံအင္အားစု ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း

ထို႕ျပင္ အစိုးရတစ္ရပ္ ခုိင္မာအားေကာင္းရန္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ႏုိင္ရန္ အဓိက တြန္းအား ျဖစ္ေစခဲ႔သည္မွာ အျပဳသေဘာျဖင့္ ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပမည့္ အရည္အခ်င္း ရွိေသာ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ရွိရန္ လိုအပ္ေနေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရတြင္ ဤသို႕ေသာ အတိုက္အခံအင္အားစု မထြန္းကားခဲ႔ေပ။

NLD ပါတီသည္ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အဓိက အခန္းက႑ျဖစ္ေသာ အားေကာင္းသည့္ အတုိက္အခံ အင္အားစု အျဖစ္ တာ၀န္ေက်ခဲ႔ေသာ္လည္း သူတို႕ကိုယ္တုိင္ အစိုးရ ျဖစ္လာေသာအခါ ေနာက္ထပ္ အတုိက္အခံ အင္အားစု ေပၚမလာခဲ႔ပါ။ သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အတုိက္အခံမရွိေသာ အစိုးရ အျဖစ္ ရပ္တည္လာခဲ႔သျဖင့္ အားနည္းခ်က္၊လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို ပဲ႔ျပင္ထိန္းေက်ာင္းမည့္ အင္အားစု မရွိသည့္ အေနအထား ျဖစ္လာပါသည္။

CSOs ကြက္လပ္ႀကီမားျခင္း

ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကား ႏုိ္င္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုတည္းျဖင့္ မလံုေလာက္ႏုိင္ပါ။ အစိုးရ၊ ေစ်းကြက္ (ကုမၸဏီ)၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြ႕ဲမ်ား အားလံုး လက္တြဲညီညီ အျပန္အလွန္ ထိန္းကြပ္ႏုိင္မွ သာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈ အျမစ္တြယ္ ခုိင္မာလာႏုိင္မည္ဟု မိန္႕ဆိုၾကပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္ အေနအထားတြင္ အစိုးရႏွင့္ ေစ်းကြက္ (ကုမၸဏီ) သာ ခုိင္မာအားေကာင္းျပီး လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွာ လုိအပ္သည္ထက္ မ်ားစြာ အားနည္းေနသည္ဟု သံုးသပ္ရပါမည္။

ယခင္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အတုိက္အခံ အင္အားစုႏွင့္ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး၏ မိတ္ဖက္ ဘက္ေတာ္သားမ်ား အျဖစ္ လက္ခံ သေဘာထား ရွိသည္ျဖစ္ရာ NLD ပါတီႏွင့္ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ႏွစ္အိမ္႕ တစ္အိမ္ ကဲ႔သို႕ နီးနီးကပ္ကပ္ လက္တြဲလႈပ္ရွားကာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ မိမိ က်ရာ အခန္းက႑တြင္ အားၾကိဳးမာန္တက္ ပါ၀င္ခြင့္ ရခဲ႔ၾကပါသည္။

ျပည္သူလူထု၏ လိုလားခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျပည္သူ႕ကိုယ္စား အေရးဆိုျခင္း၊ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိ္င္ခဲ႕သလို အစိုးရ၏ အားနည္းခ်က္၊လို္အပ္ခ်က္မ်ားကို လည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ ခဲ႕ၾကပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ အတိုက္အခံ အင္အားစု မ်ားႏွင့္ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ သေဘာထားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို အတုိင္းအတာတစ္ခု အထိ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံ ခဲ႔သျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အားကိုး ယံုၾကည္မႈ တုိးတက္လာကာ မြန္ျမတ္ေသာ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴး လက္ခံၾကပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း NLD အစိုးရတက္လာေသာအခါ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ယခင္ကေလာက္ အားမေကာင္း နိုင္ေတာ႔ပါ။ ထိုသို႕ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားစြာ ထဲတြင္ ၁) CSOs မ်ား၏ အနီးကပ္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရ ျဖစ္သြားသျဖင့္ CSOs အင္အား ေလွ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ၂) မိမိအေပါင္းအသင္းမ်ားကိုယ္တုိင္ အစိုးရတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရသျဖင့္ CSOs မ်ား စိတ္ေအးလက္ေအး မ်က္ႏွာလႊဲခဲ႔မိျခင္း၊ ၃) CSOs မ်ား၏ အားနည္းခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ တစ္ဖက္လူ အထင္မၾကီးတတ္သည့္ အက်င့္ဆိုးကို အစိုးရ ထုိင္ခံု အထိ သယ္ေဆာင္သြား ၾကသျဖင့္ လက္ရွိ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို တန္ဖိုးထား အေလးမေပးႏုိင္ျခင္း ၄) တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ CSOန႔ဲ တခ်ိဳ႕ေသာ CSOs သမားမ်ားသည္ အစိုးရန႔ဲ နီးစပ္သူမ်ားျဖစ္လာျခင္း သို႔မဟုတ္ အစိုးရန႔ဲ နီးစပ္ေသာလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ပိုင္းျဖစ္လာျခင္း စသည့္ေျမာက္မ်ားစြားေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ မ်ားသည္ တစ္ျဖည္းျဖည္း အင္အား ေလ်ာ့နည္းလ်က္ လူထု၏ ယံုၾကည္မႈပါ က်ဆင္းလာကာ အဖြဲ႕အစည္း ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႕ပင္ ခက္ခဲလာပါသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ CSOs မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ိက်ရာ အခန္းက႑မွ အစိုးရအား ကူညီပ့ံပိုးမူ အားနည္း လာသလို ထိေရာက္သည့္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈပိုင္းတြင္လည္း တျဖည္းျဖည္းအားနည္းလာပါသည္။ ျပည္သူ႕အက်ိဳးကုိလည္း ယခင္ကကဲ႔သို႕ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား႐ွိလာပါသည္။ သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ၏ လြဲမွားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတုိင္းတြင္ CSOs မ်ား၏ တာ၀န္ မေက်မႈသည္လည္း အေရးၾကီးေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ သံုးသပ္မိပါသည္။

အထီးက်န္မ႑ိဳင္

အစိုးရေကာင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ ေခတ္မီတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အဓိက ေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္ေသာ အစိုးရ မ႑ိဳင္သံုးရပ္အျပင္ စတုတၳမ႑ိဳင္အျဖစ္ တင္စားေခၚေ၀ၚၾကေသာ မီဒီယာ က႑မွာလည္း အထူး အေရးၾကီးလွပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္မီဒီယာ၏ အခန္းက႑မွာ ျဖစ္သင့္သေလာက္ ေရွ႕တန္း ေရာက္မလာႏုိင္သည္မွာ အားလံုးအသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္တြင္း အေရးကိစၥၾကီးငယ္မ်ား ဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္ရန္ ပုဂၢလိက မီဒီယာ သည္ အဓိက ျဖစ္သည္မွာ အရွိတရား ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ မီဒီယာမ်ားသည္ CSOs မ်ားကဲ႔သို႕ ယခင္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ပါက နီးနီးကပ္ကပ္ လက္တြဲ ခဲ႔ၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား လႈပ္ရွားခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ပင္လွ်င္ မီဒီယာမ်ားသည္ အမ်ားအက်ိဳး၊ ျပည္သူ႕အက်ိဳးကို ရြက္ရြက္ခ်ြန္ခ်ြန္ အက်ိဳးျပဳထမ္းေဆာင္ခဲ႔ျပီးသား ျဖစ္ပါသည္။

ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားသည္ လူထု၏အားေပးေထာက္ခံမႈျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ႕ရသည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခဲ႕ေသာ လက္ရွိအစိုးရကို အျပဳသေဘာျဖင့္ပင္လ်င္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပရန္ အခက္အခဲ ရွိႏုိင္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ထို႕အျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရမွ အစိုးရစာေစာင္ ထုတ္ေ၀ျခင္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားကို ပိုမိုအားျပဳလာသျဖင့္ မရည္ရြယ္ေသာ္လည္း ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပိဳင္ဆုိင္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနပါသည္။

အစိုးရ၏ သံုးႏွစ္တာ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေနရာထုိင္ခင္း ခင္းက်င္းပံုကို ေသခ်ာ သံုးသပ္မည္ဆုိပါက အစိုးရသည္ ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ားကို မိမိႏွင့္ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး၏ ဘက္ေတာ္သား အျဖစ္ အသိအမွတ္ မျပဳခဲ႔သည္မွာ ၀မ္းနည္းစြာ ျမင္ေနရပါသည္။

ဤကဲ႔သို႕ အစိုးရမွ ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ားကို ျဖစ္သင့္သေလာက္ အသိအမွတ္ မျပဳႏုိင္ၾကသျဖင့္ မီဒီယာမ်ားမွ လည္း အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အစိုးရကို လိုအပ္သလို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပရန္ သတင္းရယူရန္ အခက္အခဲ ရွိႏုိင္ပါသည္။အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရ၏လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဂုဏ္သကၡာ မရွိေသာ လဲႊဲမွားသည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ တြန္းပို႔သလိုျဖစ္သြားကာ ျပည္လူထုတစ္ရပ္လုံး၏ ႏွစ္နာမူျဖစ္ေစခ့ဲပါသည္။

တိုက္ရုိက္အခ်ိဳးက်မႈ

ခိုင္မာအားေကာင္းၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာရန္ အဓိကအခ်က္မ်ားစြာထဲတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ႏုိင္ငံေရး အသိေရခ်ိန္ ျမင့္မားမႈန႔ဲ လူထုတစ္ရပ္လုံးမွ တက္ႂကြစြာပူးေပါင္းမူသည္လည္း အထူးအေရးပါသည္ဟု သိရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မိမိတို႕ တင္ေျမာက္ခဲ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရသည္ျဖစ္ရာ ျပည္သူလူထု၏ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အင္မတန္ အေရးၾကီးလွပါသည္။

အစိုးရ၏ မူ၀ါဒႏွင့္ သေဘာထားသည္ ျပည္သူလူထု၏ နား မ်က္စိသဖြယ္ျဖစ္ေသာ မီဒီယာမ်ားအေပၚ၌ ေသာ္ေလည္းေကာင္း၊ လူထုေျခလက္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ လူမူ႔အသင္းအဖြ႔ဲမ်ားအေပၚ၌္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူထုအက်ိဳးျပဳေသာ အင္အားစုအသီးသီး၏ပူးေပါင္းပါဝင္နိင္ေရးအေပၚ၌ေသာ္လည္းေကာင္း တိုက္ရုိက္
အက်ိဳးသက္ရာက္မူ ႐ွိေနေလရာ လက္႐ွိအစိုးရ၏ လုေဆာင္ခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအေပၚ တစ္ဆင့္ခံ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မူမ်ားျဖစ္ေစခ့ဲသည္မွာ လက္႐ွိအေနအထားျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဘက္ဘက္မွ တစ္ဆင့္ခံကန္႔သတ္ခံေနေသာ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အစိုးရ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ခက္ခဲျခင္း၊ တိက်သည့္ေဝဖန္ေထာက္ျပမူမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲျခင္းစသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရသည္ လက္႐ွိခ်ိန္ထိ ကသာင္းကနင္း ေလွ်ာက္သြားေနရသည္ဟုလည္းမွတ္ယူရပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ၀န္ၾကီး ဦးစိုးထက္၏ ေျပာဆိုမႈသည္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုသာ မွန္ကန္သည္ဟု သံုးသပ္ရမည္ ျဖစ္သလို ယခုကဲ႕သို႕ ျပည္နယ္အစိုးရ စြမ္းေဆာင္ရည္ ညံ႔ဖ်င္းလြန္းျခင္းသည္ အစိုးရ တစ္ဖြ႔ဲ႔တည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စြမ္းရည္မျပည့္၀ျခင္း၊ အတုိက္အခံ အင္အားစုေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ မီဒီယာမ်ား၏ သတိႀကီးလြန္းျခင္း၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အင္အားခ်ည့္န႔ဲျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အသိေရခ်ိန္ အျပင္ အျခားေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ရွိမည္ ျဖစ္ရာ ယင္းအေနအထားတြင္ အခ်င္းခ်င္းၾကား လက္ညႈိုးထိုး အျပစ္ပံုခ်ျခင္း မျပဳပဲ အင္အားစု အသီးသီး ၾကားတြင္ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ေလးစားယံုၾကည္မႈမ်ား အျမန္ဆုံးတည္ေဆာက္ကာ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးအတြက္ လက္တြဲညီ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္ျပီလို႕ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply