၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ ဘီလီယံ ၂၆၀ ေက်ာ္ခ်ထား

0

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက က်ပ္ ဘီလီယံ ၂၆၀ ေက်ာ္ ဘတ္ဂ်က္ခ်ထားသည္ဟု သိရသည္။

ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ က်ပ္ေငြ ၂၆၃.၂၈၉ ဘီလီယံခ်ထားၿပီး ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္ေငြ ၁၂၇.၂၂၈ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ေငြမွာ ၁၃၆.၀၆၁ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႕ ခ်င္းမီဒီယာႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရေတြ႕ဆုံပဲြတြင္ ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ီေကာ ေျပာကေျပာသည္။

“၁၃၆.၀၆၁ ဘီလီယံက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနကေန ခ်င္းျပည္နယ္ ေဒသတိုးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ ရံပုံေငြျဖစ္တယ္။ ခုနက က်ပ္ေငြ ၁၂၇.၂၂၈ ဘီလီယံကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကေန ျပည္နယ္ အစိုးရကို ခ်ထားေပးၿပီးေတာ့မွ ျပည္နယ္အစိုးရ အစီအစဥ္နဲ႕ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္မယ့္ Investment ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးက ဆိုပါသည္။

ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ ၁၁၀ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ ၁၁၀ ဘီလီယံစီ သာရွိခဲ့ရာကေန ယခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ တိုးၿပီး ခ်ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးကဆက္လက္ၿပီး ” ျပည္နယ္ရဲ႕ဘတ္ဂ်က္ကို ၿမိဳ႕နယ္ (၉) ခုနဲ႕ အညီအမွ်ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လို႕ေတာ့ မရပါဘူး။ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႕ ျပည္နယ္ရဲ႕ စီမံကိန္းေတြမ်ားေနတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္က မ်ားတာျဖစ္ပါတယ္” ဟုဆိုပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးမွာ ယခင္ကတည္းကေန ပညာေရးေကာ္လိပ္၊ အားကာသိပၸံ၊ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ရွိ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခင္ႏွစ္ အဆက္ဆက္မ်ားမွ ယေန႕အထိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက အေကာင္အထည္ေဖၚလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားသည့္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စီမံကိန္းနည္းသည့္ၿမိဳ႕နယ္၏ ဘတ္ဂ်က္သုံးစဲြမႈ တူညီႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဘတ္ဂ်က္ထဲမွ ျပည္နယ္အတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္အတြက္ လမ္းဦးစီးဌာနက လုပ္ေဆာင္သည့္ လမ္းအရည္အေသြးအေပၚမူတည္ကာ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဘတ္ဂ်က္ကြာဟမႈရွိေၾကာင္း သို႕ေသာ္ နတလႏွင့္ ေက်းလက္ဦးစီးဌာနတို႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္ ၉ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဘတ္ဂ်က္အညီအမွ်ျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္သည္္ ဧရိယာအက်ယ္ဆုံးျဖစ္သလို လူဦးေရလည္း အမ်ားဆုံးၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္သည္ ေက်းလက္ဦးစီးဌာနမွ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ နတလႏွင့္ ေက်းလက္ဦးစီးဌာနအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြအမ်ားဆုံး လ်ာထားေပးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လမ္းၿပီးစီးမႈ အေနအထားအေပၚမူတည္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ပိုမိုခ်ထားမႈ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ၉ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ တၿပိဳင္တည္း ညီတူညီမွ်ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးကဆိုသည္။ ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာႏွစ္မွာ လမ္းဦးစီးဌာနအတြက္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္ ၅၁.၃၉၀ ဘီလီယံ၊ ေက်းလက္ ၂၃.၅၅၁ ဘီလီယံ၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၁၈.၃၃၈ ဘီလီယံ၊ စည္ပင္ ၈.၄၈၄ ဘီလီယံႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ၇.၃၁၀ ဘီလီယံက်ပ္အသီးသီးအား ျပည္နယ္အစိုးရ ခ်မွတ္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply