တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပိုးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ျပန္လည္လုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္၊ တြန္းဇံျမိဳ႕နယ္ ပိုးေမြးျမဴးေရးလုပ္ငန္း ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ပိုးစာပင္စိုက္ျခင္း၊ ပိုးေမြးျမဴေရးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပိုးအိမ္မ်ား ေစ်းကြက္ရရိွေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဖိတ္ေခၚကာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးလွေက်ာ္ကေျပာသည္။

စက္တင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ တြန္းဇံျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ဦးခမ္ခန႔္ထန္မွ တြန္းဇံၿမိဳ့တြင္ ပိုးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ျပန္လည္လုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အရင္းႏွီး၊ နည္းပညာႏွင့္ ေဈးကြက္မ်ား ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးလွေက်ာ္မွ ထိုသို႔ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“ပိုးစာပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ပိုးေမြးျမဴျခင္းႏွင့္ ပိုးအိမ္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြရရိွေရးမႈအေပၚတြင္ မူတည္ျပီးေတာ့ လိုအပ္တဲ့ နည္းပညာေပးပံ့ပိုးမႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွျပီး၊ ပိုးေမြးျမဴေရးသင္တန္းမ်ားေပး၍ နည္းပညာမ်ားျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းႏွင့္ ယခင္မ်ိဳးမ်ားထက္ အထြက္ႏွင့္ ေရာဂါဒဏ္ခံႏိုင္တဲ့ မ်ိဳးပိုးဥမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေဒသလုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေျခအေနမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမွ ဖိတ္ေခၚေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ျပီး ပိုးအိမ္ေစ်းကြက္ရရိွေရးအတြက္ ျပည္တြင္းရိွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း” ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးလွေက်ာ္ကေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အေနျဖင့္ ပိုးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေတာ္သည့္ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္ျပီး တြန္းဇံၿမိဳ့နယ္အတြင္း ပိုးေမြးျမဴေရးျပန္လည္တိုးတက္ရန္၊ ကာလေဒသေဈးႏွုန္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ပိုးအိမ္ေဈးႏွုန္းသတ္မွတ္ၿပီး ပိုးအိမ္အဝယ္ဒိုင္ဖြင့္လွစ္ နိုင္ရန္ႏွင့္ ပိုးခ်ည္မၽွင္၏အရြယ္ တစ္ညီတည္းဆြဲနိုင္ေသာ Auto ပိုးခ်ည္စက္တည္ေဆာက္ နိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆက္ေျပာသည္။

ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ကူညီပံ့ပိုးနိုင္မည့္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ သြားရန္အတြက္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ကာ
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန အေနျဖင့္တြန္းဇံၿမိဳ့နယ္တြင္ ပိုးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ ပိုးစာပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ပိုးေမြးျမဴေရးသင္တန္းမ်ားေပးၿပီး နည္းပညာမ်ားျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရွိသည္။

တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ာမွစတင္ကာ ေဒသခံမ်ားမွ ပိုးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို မိသားစုလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကၿပီး မိသားစုစားဝတ္ေနေရးလည္း ေျပေျပလည္လည္ရွိခဲ့ၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုးအိမ္ဝယ္ယူ/လာေကာက္သည့္ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈေၾကာင့္ ပိုးေတာင္သူမ်ားအေနႏွင့္ လုုပ္ငန္းဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲလာသည့္အတြက္ ပိုးလုပ္ငန္းတိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရပါသည္။

တြန္းဇံျမိဳ႕တြင္ ပိုးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္အထိ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကျပီး လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္ရွိျပီျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply