မသန္စြမ္းအခြင့္အေရးဥပေဒပါလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာအေကာင္ထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္မည္

0

By လားႏြန္ – မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး ဥပေဒပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္ေအာင္ ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ၂၀၁၉-၂၀ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္သြားမည္ဟု လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ကေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီလ (၃၁) ရက္ေန႔က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚရွားမီးက ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိၾကသည့္ နားမၾကားေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိမလာေသာ ကေလး သူငယ္မ်ား၊ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ ဘ၀ေရွ႕ေရးလုံၿခဳံေခ်ာေမြ႔စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္ထားမႈ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းမႈကို ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ယင္းကဲသို႔ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းေနသူမ်ား အပါအဝင္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသူ/ သားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိမလာသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအ႐ြယ္ ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ ဘဝေရွ႕ေရးလုံၿခဳံ ေခ်ာေမြ႔စြာရပ္တည္ႏိုင္ေရး၊ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိႏိုင္ေရး ဆက္စပ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္‌့ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထား ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စီစဥ္ျပ႒ာန္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင္‌့ ၂၀၁၉-၂၀ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး ဥပေဒပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္ႏိုင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၫိႇႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ထားရွိပါတယ္’’ ဒု၀န္ႀကီးဦးစိုးေအာင္ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၁၆-၂၅ ခုႏွစ္ ကိုလည္း ဦးတည္က႑ခုႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ေရးဆြဲထားၿပီး ၎မဟာဗ်ဴဟာအား ႏွစ္အလိုက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ မ်ား ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီးဆက္ေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မသန္စြမ္းဖြံ႕ျဖိဳးေရးေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕မွ လက္ေထာက္ဒါရိုက္တာ ကိုေယာရႈက အစိုးရအေနျဖင့္ မသန္စြမ္းအဖြဲ႔အစည္းေတြႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ေျပာသည္။

“အစိုးရအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို အရပ္ဖက္ မသန္စြမ္းအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းျပီးေတာ့မွလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္တယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရပ္ဖက္မသန္စြမ္းေတြက တိုင္း၊ ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္ဆိုျပီး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ အဖြဲ႕စည္းရိွမွာသာလွ်င္ အဲဒီဟာေတြကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ရမယ္ မူ၀ါဒေရးဆြဲထားတယ္ဆိုေတာ့ အခု ျမ္ိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္ အဆင့္ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕ရန္အတြက္ အခုေလာေလာဆယ္အခက္အခဲရိွတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မဖြဲ႕ႏိုင္ေသးဘူးျဖစ္တယ္ ဆိုေတာ့ အဲတာေတြက အဟန္႔အတားရိွေနေသးတယ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖို႔ရန္အတြက္ ၾကာျမင့္တယ္ ဆိုေတာ့ အေရးၾကီးတာကေတာ့ အဲဒီမူ၀ါဒရိွရင္လည္း အေကာင္ထည္ေဖာ္တာက ၂၀၂၀ ေလာက္မွာပဲျဖစ္မွာ ေလာေလာဆယ္ဒီၾကားထဲမွာ ဘယ္လိုေျပာရမလဲ ဟာေနတာေပါ့” ဟု ကိုေယာရႈကေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိအေျခအေနတြင္လည္း မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အစိုးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရွိေနၿပီး လက္ေတြ႔တြင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေဆာင္ရာတြင္လည္း ေက်းလက္ေဒသမ်ား လက္လွမ္းမွီႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေသးသည္ဟု သူကဆက္ေျပာသည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မသန္စြမ္းလူဦးေရ ၂၃ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၄.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မသန္စြမ္းလူဦးေရ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္ သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply