သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ခ်င္းလူမ်ိဳး (၅၃) မ်ဳိးဟုေဖာ္ျပမႈကို ျပန္လည္စိစစ္ရန္မ႐ွိေသးဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျပာ

0

By လားႏြန္ – တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အမည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္းကိစၥသည္ ခက္ခဲၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားျပားသည့္အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ခ်င္းလူမ်ိဳး (၅၃) မ်ဳိးဟု ေဖာ္ျပမႈကို ျပန္လည္စီစစ္ရန္မ႐ွိေသးဟု အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ယေန႔ေျပာဆိုလိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔ ဒုတိယအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၁၃) ၾကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅) ဦးပူဂင္ကမ္းလ်န္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္တစ္ခုတည္း၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး (၅၃) မ်ိဳးဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းကို ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစိစစ္၍ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အစီအစဥ္ ရိွ၊ မရိွႏွင့္ စပ္လ်ဥ္္း၍ ေမးျမန္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ထိုကဲ့သို႔ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြက “ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အမည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္းကိစၥသည္ ခက္ခဲၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားလည္း မ်ားျပားပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးကို တစ္ေျပးညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္တစ္ခုတည္း၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး (၅၃)မ်ိဳးဟု ေဖာ္ျပထားျခင္း ကို ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစိစစ္ကာ ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးပါေၾကာင္း” ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္ စာရင္းေမးခြန္းတြင္ လူမ်ိဳးေမးခြန္းထည့္သြင္းရာ၌ လူမ်ိဳးအမည္မ်ား မွားယြင္းေနေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးအေပၚ အေျခခံျခင္းသည္ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးအုပ္စုႀကီးမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ လူမ်ိဳးစုငယ္အေရအတြက္မ်ား ကြဲလြဲေနေၾကာင္း၊ သီးျခားလူမ်ိဳး သတ္မွတ္ေပးေရးကိစၥ၊ မ်ိဳးႏြယ္စု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေရးကိစၥ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးေရးကိစၥ စသည့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားစြာ ရိွျခင္းေၾကာင့္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အစဥ္အစီမရိွေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ လူမ်ိဳးကို ထည့္သြင္းေကာက္ယူခဲ့ၿပီး စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ စာရင္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္း လြယ္ကူေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို ရႏိုင္သမွ် ႀကိဳတင္စာရင္း ျပဳစုထားရပါေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု အမည္စာရင္းမ်ား သတ္မွတ္ျပဳစုရာတြင္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးစာရင္းကို အေျခခံ၍ လူမ်ိဳးကုတ္ မ်ားကို အုပ္စုမ်ားခြဲ၍ ျပဳစုခဲ့ၿပီး အဆိုပါ လူမ်ိဳးစာရင္းတြင္ မပါဝင္သူမ်ားကိုလည္း ကုတ္နံပါတ္ ၉၁၄ တြင္ ျဖည့္သြင္း၍ ေကာက္ယူေစခဲ့ပါေၾကာင္း ၀န္ၾကီးကေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply