ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္မည့္ ကေလး-ဖလမ္း-ဟားခါးလမ္း ေစာလ်င္စြာအေကာင္ထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

0

By လားႏြန္ – စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕မွ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕အထိ ဆက္သြယ္ေသာ ကေလး-ဖလမ္း-ဟားခါးလမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားေႏွာင့္ေႏွးေနသလိုျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု-၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းကေျပာသည္။

ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔ က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး ဒသမေန႔ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄) မွ ဦးဇုန္လွယ္ထန္းမွ “ကေလး-ဖလမ္း- ဟားခါးလမ္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ World Bank မွ ေဆာင္႐ြက္မည့္ အပိုင္းမ်ားအား သတ္မွတ္ၿပီး က်န္အပိုင္းမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာလ်င္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္လင္းမွ ထိုသို႔ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကေလး-ဖလမ္း-ဟားခါးလမ္းမွာ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္းျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ နားလည္မႈသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ျပီး အဆင့္ေက်ာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍မရတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနသလိုျဖစ္ေသာ္လည္း လမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္လုပ္ငန္း အဖြဲ႕တို႔အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား မၾကာခဏျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနျပီး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းကေျဖၾကားခဲ့သည္။

မိုင္ေပါင္း ၁၂၄ မိုင္ရွည္လ်ားေသာ ကေလး-ဖလမ္း-ဟားခါးလမ္းကို ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆၆.၈၀) သန္းျဖင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရန္ နားလည္မႈသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကၿပီး ပထမဆင့္အေနျဖင့္ ပထမဆုံးအဆင့္အေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို Cardno အမည္ရွိ ႏိုင္ငံတကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ့လာ ဆန္းစစ္ေရးအဖြဲ႕ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ Design ပုံစံထုတ္ျခင္း၊ ရရွိလာေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားအရ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ တင္ဒါေခၚယူရန္ တင္ဒါစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ျပဳစုျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာဒီဇိုင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕ (International Design and Supervision Consulting Firm) အား ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ေနာက္ဆုံးစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္မႈအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ဒု-၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

စာခ်ဴပ္သေဘာတူညီခ်က္အရ လမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းကို ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ သိုင္ငင္း မွ ဟားခါးလမ္းပိုင္းအထိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးၿမိဳ႕မွ သိုင္ငင္းအထိ လမ္းပိုင္းကို ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ေက်းေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရသည္။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္လည္း လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု/ျပည္နယ္ ေငြလုံးေငြရင္းလ်ာထားရန္ပုံေငြ က်ပ္ (၇.၇၇) ဘီလီယံအား တင္ျပေတာင္းခံထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒု-၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply