ခ်င္းျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္၏ ၆၁ % ကို လမ္း၊ တံတား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳမည္

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးအေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္၏ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လမ္း၊ တံတား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ဟုသိရသည္။

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္မွာက်ပ္ ၁၄၄,၈၉၆ သန္းခန္႔ရွိသည္ဟု သိရၿပီး ယင္းအထဲမွ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သံုးစြဲမည္ဟု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္သူ႕အတြက္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ စည္ပင္၀န္ၾကီးဦးစိုးထက္က “အဓိကသံုးတာကေတာ့ လမ္းအတြက္ကိုသံုးတာမ်ားတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လမ္းမေကာင္းတဲ့ခါက်ေတာ့ လမ္းအတြက္ၾကီးပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သံုးထားတယ္၊ ျပည္ေထာင္စုဘက္ဂ်က္ကေရာ၊ ျပည္နယ္ဘက္ဂ်က္ဘက္ကေရာ အဲလိုေလးသံုးထားေတာ့ အမ်ားကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုလုပ္ၿပီးေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကအေျခခံတဲ့ေနရာေတြမွာ ဘာျဖစ္လို႔ အဲေလာက္သံုးတာလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း လမ္းမေကာင္းတာလည္း အဓိကျဖစ္ေနတယ္၊ တစ္ျမိဳ႕ႏွင့္တစ္ျမိဳ႕ ဆက္သြယ္လို႔မရဘူး၊ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ ဆက္သြယ္လို႔မရတဲ့ျပသာနာက အဓိကၾကီးထြားတာေပါ့” ဟုေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္မွအသံုးစရိတ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွအသံုးစရိတ္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဴိးရွိၿပီး ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္မွ က်ပ္ ၆၇, ၀၅၀ သန္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမွခ်ေပးေသာဘတ္ဂ်က္မွ က်ပ္ ၂၈,၉၄၅ သန္း၊ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုလံုး၏ ၆၁ % ႏႈန္းကို လမ္း၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ လ်ာထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယအမ်ားဆံုး လ်ာထားသည့္က႑မွာ ျပည္နယ္ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား – က်ပ္သန္း ၂၁၃၃၄ (၁၉) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန – က်ပ္သန္း ၈၄၃၁ (၈) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား – က်ပ္သန္း ၆၉၄၇ (၆) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန – က်ပ္သန္း ၄၆၅၆၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန – က်ပ္သန္း ၉၄၉၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန – က်ပ္သန္း ၈၇၂၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာန – က်ပ္သန္း ၃၆၈၊ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန – က်ပ္သန္း ၂၉၉ တို႔အသီးသီးျဖစ္ၾကသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply